divka li-oddelovac chlapec

Charakteristika

Charakteristika internátu

Internát je zřízen podle zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a řídí se vyhláškou MŠMT č. 108/2005 Sb. o školských, výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
Internát představuje školské výchovné a ubytovací zařízení. Nachází se ve druhém patře budovy školy. Děti zde mají k dispozici ložnice se 2 až 4 lůžky, dvě společenské místnosti a odpovídající sociální zázemí.
Je určen žákům školy, kteří by nemohli na vyučování dojíždět každý den. Podle věku a individuálních potřeb jsou zařazeni do dvou výchovných skupin.
Internát poskytuje dětem a žákům školy ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost této školy a zajišťuje dětem a žákům také školní stravování. Děti a žáci se zdravotním postižením zde mají nezbytnou speciálně pedagogickou podporu.
Hlavním cílem je komplexní rozvoj osobnosti žáka, přičemž základním principem je diferenciace a individuální přístup. Důraz je kladen na vytváření pozitivní atmosféry a mikroklimatu prostředí a týmovou spolupráci všech pracovníků na internátě i škole. Internát však není pokračováním školního vyučování. Má svá specifika, která jej odlišují od školního vyučování a z tohoto hlediska je nutné také postupovat při hodnocení činností probíhajících na internátě a výchovného působení vychovatelek.
Během odpoledních a večerních činností mají děti dostatek prostoru k rekreaci, k rozvíjení svých zájmů i odpovídajícímu odpočinku. Nezbytná je každodenní příprava na vyučování. Zájmové činnosti jsou plánovány s ohledem na skutečné zájmy dětí. Ty mají možnost také navštěvovat kroužky, které škola pro děti organizuje (muzikoterapie, canisterapie, čtenářský kroužek). Pravidelně s dětmi navštěvujeme plavecký bazén. Blízkého lesa využíváme k vycházkám a hrám dětí v přírodě.
Cílem činností na internátě je nejen děti zabavit, ale také je něco nového naučit.

Provozní doba, organizace dne a činností

Internát je v provozu od pondělí do pátku, kdy je žákům zajištěna všestranná péče a na víkendy odjíždí s rodiči domů.
Odjezdový den připadá na pátek od 12. 00 do 16. 00 hod. Vychovatelé pravidelně podávají rodičům informace o žákovi, průběhu jeho týdenního pobytu na internátě a řeší s nimi případné problémy. Vychovatel eviduje dobu předání žáka.
Při organizaci dne na internátě je kladen důraz na vhodnou strukturu činností v souladu s psychohygienickými zásadami. Organizace režimu dne po obsahové i časové stránce poskytuje dětem dostatečný prostor pro odpočinek, relaxaci a regeneraci sil, včetně dostatečné nabídky pohybových aktivit a dodržování zásad zdravého stravovacího a pitného režimu.
Základem je klidná, přátelská atmosféra a pocit jistoty, který se snažíme zajišťovat po celou dobu pobytu dětí na internátě.


Kapacita

Kapacita internátu umožňuje umístění 16 žáků, kteří jsou rozděleni do 2 výchovných skupin, s přihlédnutím k jejich věku a individuálním potřebám.