divka li-oddelovac chlapec

Charakteristika

Charakteristika internátu

 

CHARAKTERISTIKA INTERNÁTU

Internát představuje školské výchovné a ubytovací zařízení, které je zřízeno podle § 117 zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a řídí se vyhláškou MŠMT č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.

Internát poskytuje dětem a žákům školy ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost této školy a zajišťuje těmto dětem a žákům školní stravování. Dětem a žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona internát zajišťuje nezbytnou speciálně pedagogickou podporu.

Internát se nachází ve druhém patře budovy školy. Děti zde mají k dispozici ložnice se 2 až 4 lůžky, dvě společenské místnosti a odpovídající sociální zázemí. Je určen žákům školy, kteří by nemohli na vyučování dojíždět každý den. Kapacita internátu umožňuje umístění 16 dětí a žáků, kteří jsou rozděleni do dvou výchovných skupin s přihlédnutím k jejich věku a individuálním potřebám.

Hlavním cílem je komplexní rozvoj osobnosti dětí a žáků, přičemž základním principem je diferenciace a individuální přístup. Důraz je kladen na vytváření pozitivní atmosféry a mikroklimatu prostředí a týmovou spolupráci všech pracovníků na internátu i  ve škole. Internát však není pokračováním školního vyučování. Má svá specifika, která jej odlišují od školního vyučování a z tohoto hlediska je nutné také postupovat při hodnocení činností probíhajících na internátu a výchovného působení vychovatelek. Během odpoledních a večerních činností mají děti dostatek prostoru k rekreaci, k rozvíjení svých zájmů i odpovídajícímu odpočinku. Nezbytná je každodenní příprava na vyučování. Internát nabízí dětem a žákům širokou škálu volnočasových aktivit a výchovně vzdělávacích činností různého zaměření. Cílem činností na internátu je nejen děti zabavit, ale také je něco nového naučit.

V rámci výchovy a vzdělávání dětí a žáků na internátu využíváme následujících forem výchovně vzdělávací práce:

-       nabídka spontánních činností – hry a činnosti dětí/žáků podle jejich vlastního výběru

-       zájmové činnosti – společná i individuální činnost s dětmi/žáky pro rozvoj jejich zájmů (činnosti výtvarné, hudební, pohybové, pracovní, společenské hry)

-       individuální práce s jednotlivci – individuální rozvoj schopností a dovedností dětí a žáků, příprava na vyučování

-       odpočinková činnost dětí a žáků – nabídka rekreačních a relaxačních aktivit pro regeneraci a odpočinek

-       aktivity mimo prostory a okolí internátu – plavání, vycházky, výlety, kulturní akce, návštěvy knihovny, muzea, galerie

-       terapeutické aktivity – muzikoterapie, canisterapie, aromaterapie, snoezelen

 

Provoz internátu

 

PROVOZNÍ DOBA, ORGANIZACE DNE A ČINNOSTÍ

Internát je v provozu od pondělí od 7.00 hod do pátku do 16.00 hod, kdy je dětem a žákům zajištěno ubytování, celodenní školní stravování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost školy a všestranná péče ze strany pedagogických pracovníků. Na víkend děti a žáci odjíždí s rodiči domů.

Vychovatelé pravidelně podávají rodičům informace o dítěti/žákovi, průběhu jeho týdenního pobytu na internátu a řeší s nimi případné problémy. Vychovatel eviduje dobu předání dítěte/žáka.

Při výchovně vzdělávacím procesu je kladen důraz na vhodnou strukturu činností v souladu s psychohygienickými zásadami. Organizace režimu dne po obsahové i časové stránce poskytuje dětem a žákům dostatečný prostor pro odpočinek, relaxaci a regeneraci sil, včetně dostatečné nabídky pohybových aktivit a dodržování zásad zdravého stravovacího a pitného režimu. Základem je čistota prostředí, vhodné hygienické zázemí, vhodné prostředí z hlediska jeho účelnosti, funkčnosti, estetičnosti a bezpečnosti, stejně jako atmosféra klidu, důvěry, jistoty a přátelské mikroklima.