divka li-oddelovac chlapec

Ubytování na internátě a jeho úhrada

Účelem internátu je poskytovat dětem přípravného stupně a žákům speciálních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost a zajišťovat jim školní stravování.

Ubytování v internátě školy upravuje Vyhláška 108/2005 Sb.
Žák může být umístěn na základě písemné přihlášky, kterou je potřeba podat na každý školní rok.
Úplata za žáka plnícího povinnou školní docházku činí za 1 kalendářní měsíc 500 Kč, přesná výše úplaty se stanoví po ukončení měsíce jen za dny, po které žák v internátu pobýval a hradí se společně s částkou za stravu inkasem.
Od úplaty za ubytování osvobozuje prokázání aktuálního nároku na sociální příplatek, případně na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči.