divka li-oddelovac chlapec

Vnitřní řád internátu

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU

 

1.     Provozní doba:  

 

-         příjem dětí:  obvyklý příjezdový den - pondělí  7.00 – 8.00 hodin 

-         předávání dětí: obvyklý odjezdový den - pátek  12.00 – 16.00 hodin 

 

V pondělí děti přijímá osobně od zákonných zástupců

ve 2. patře v prostorách internátu vedoucí vychovatelka a ranní asistentky pedagoga. 

Děti jsou při příjezdu zdravé, upravené a mají s sebou doporučenou výbavu na celý týden. 

V odjezdový den je osobně předává zákonnému zástupci ve 2. patře v prostorách internátu (obývací pokoj 1. výchovné skupiny) sloužící vychovatelka a asistentka pedagoga. Dítě si s sebou odváží jak osobní věci a oblečení k oprání či výměně, tak i aktovku s učivem. Učitelé v průběhu celého týdne předávají děti po ukončení vyučování vychovatelce nebo asistentce pedagoga ve školní jídelně a ta je odvádí na internát (pokud není jiná předchozí domluva).   

 

2.     Pedagogičtí pracovníci:  

 

Vedoucí vychovatelka – Bc. Jana Vošoustová

 

I.výchovná skupina – vychovatelky: 

Mgr. Iva Suchoňová, Bc. Vošoustová Jana 

 

II. výchovná skupina – vychovatelky:

Vaněčková Alena, Bc. Vošoustová Jana 

 

Asistentky pedagoga: Jurčová Věra, DiS.  Po - Čt, Kydalová Kateřina, DiS. - Pá 

Noční služba – bezpečnostní pracovnice: Hubíková Eva

Ranní asistentky pedagoga: Kydalová Kateřina, DiS., Zelinková Helena 

 

3.     Užívané místnosti: 

 

V obytné části jsou 2 obývací pokoje č. 227 (2. VS) a č. 228 (1. VS).

Děti jsou rozděleny do ložnic zejména dle výchovných skupin, věku a individuálních potřeb. Užívané jsou ložnice č. 226, 230, 231, 232, 233. Pro pracovníky internátu slouží pokoj vychovatelů č. 234.  

Sociální zařízení je přímo v obytné části zařízení, dále také sociální zařízení pro žáky s tělesným postižením. 

Na internátě je místnost pro odkládání špinavého prádla. 

Vychovatelky a asistentky pedagoga využívají také další odborné učebny školy, přičemž dodržují vnitřní směrnice k užívání těchto učeben. 

 

4.     Přihlášení dětí na internát a přehled plateb: 

 

Zákonní zástupci přihlašují dítě na internát vyplněním Přihlášky dítěte na internát, kterou obdrží v průběhu měsíce června na další školní rok. Ředitelka školy písemně vyrozumí zákonné zástupce o umístění, nebo neumístění dítěte na internát (Vyhláška 108/2005 Sb. v platném znění). 

 

Při umísťování žáka bude přihlíženo k: 

·       vzdálenosti místa bydliště 

·       dopravní obslužnosti 

·       sociálním poměrům žáka 

·       zdravotnímu stavu žáka 

V případě rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na internát si může ředitelka školy vyžádat doklad o místě pobytu, či sociálních poměrech žáka. Zákonní zástupci mohou dítě z internátu kdykoliv odhlásit.  

  

V souvislosti s platnou legislativou se úhrada za pobyt na internátě skládá z úplat za ubytování a stravování.  

Úplata za ubytování na internátě je prováděna dle §9, Vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení.

Za žáka plnícího povinnou školní docházku nebo dítě v přípravném stupni základní školy speciální činí úplata 500,- Kč měsíčně.

Za žáka Praktické školy jednoleté se úplata člení do dvou kategorií dle počtu lůžek na pokoji – I. kategorie / max. 3 lůžka na pokoji je výše úplaty 1 600,- Kč, II. kategorie / 4 – 6 lůžek na pokoji činí úplata 900,- Kč.

Žák je osvobozen od úhrady v závislosti na příjmu sociálního příplatku rodiny a v případě, je-li žák umístěn v pěstounské péči.

Výše úplaty se stanovuje úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je dítě nebo žák ubytován.  

Úplata za stravování na internátě je prováděna dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. 

Dítě do 10 let platí částku 72,- Kč, dítě ve věku 11 – 14 let částku 76,- Kč a dítě nad 15 let částku ve výši 92,- Kč. 

 

Při nedodržení  platebních podmínek ve stanovené lhůtě se okamžitě po kontrole plateb zastavuje možnost stravování a ubytování dítěte. 

Pobyt dítěte na internátě, či jeho nepřítomnost se evidují v  programu Evix a následně v Knize denní evidence.

 

5.     Vyzvedávání dětí z internátu: 

 

Dítě vyzvedává z internátu zákonný zástupce v odjezdový den, zpravidla v pátek.  
O mimořádných odjezdech dětí je třeba předem informovat (osobně, nebo telefonicky) vedoucí vychovatelku internátu či jiného pedagogického pracovníka internátu s uvedením hodiny mimořádného odjezdu dítěte. 

Pokud v průběhu školního roku zákonný zástupce potřebuje, aby dítě vyzvedávala jiná osoba / osoby, požádá o to písemně na příslušném formuláři – Pověření k přebírání dítěte na internátě, který obdrží na konci školního roku společně s Přihláškou na internát na příští školní rok. Bez tohoto souhlasu nebude dítě jiné osobě než zákonnému zástupci svěřeno. Pokud bude dítě pravidelně vyzvedávat jiná blízká osoba, uvede zákonný zástupce tuto skutečnost již v Přihlášce na internát. 

 

6.     Bezpečnost dětí:

 

Za bezpečnost dětí po celou dobu pobytu na internátě odpovídají skupinové vychovatelky a asistentky pedagoga podle rozpisu služeb. V nočních hodinách za děti zodpovídá noční bezpečnostní pracovnice.

 

7.     Výchovná a zájmová činnost: 

 

Vychovatelé zajišťují výchovnou i zájmovou činnost a vedou předepsanou pedagogickou dokumentaci (Programy rozvoje osobnosti, týdenní a denní přehledy výchovně vzdělávací činnosti), vedenou v PC programu Evix internát. Děti mají možnost na základě vyplněné a podepsané přihlášky od zákonných zástupců navštěvovat za úplatu zájmové kroužky sportovně, pohybově či umělecky zaměřené. 

 

 

 

 

8.     Ošacení, hygienické potřeby a další vybavení: 

 

Zákonní zástupci vybaví děti vhodným oblečením a obuví vždy na celý týden, respektují roční období a počasí. Všechno oblečení a osobní věci dětí musí být podepsány a rodiče pravidelně doplňují hygienické potřeby. Dále rodiče dětem na začátku školního roku hradí částku za výtvarné potřeby a průběžně doplňují dětem výši kapesného na internátě - dále viz. Požadavky a pokyny pro rodiče dětí ubytovaných na internátě, které každý rodič obdrží vždy na konci školního roku společně s Přihláškou na internát a kterými je nutné se řídit.

 

9.     Elektronika a jiné cenné věci:

 

V případě, že si zákonní zástupci dětí přejí, aby měly na internátě mobilní telefony, tablety a další elektronické či jiné cenné předměty, je nutno je po příjezdu osobně předávat pedagogickým pracovníkům na internátě. Tyto cennosti budou uloženy na služebním pokoji vychovatelů a dětem budou propůjčovány po předchozí domluvě. Po užití budou vždy vráceny na služební pokoj vychovatelů. Pracovníci zařízení neodpovídají za cennosti, šperky, elektroniku či peníze, které si dítě na internát přiveze.

 

10.                       Zdravotní stav:

 

Zákonní zástupci jsou povinni informovat vychovatelky, asistentku pedagoga, případně noční službu o akutním zdravotním stavu dítěte, o medikaci, její případné změně a pravidelně doplňovat léky.

O veškerých změnách v medikaci je třeba dodat písemné potvrzení od lékaře.

Léky a průkazky ZTP, ZTP/P předávají zákonní zástupci osobně do rukou asistentky pedagoga, případně jiného pedagogického pracovníka.

Při odjezdu dítěte z internátu budou zákonným zástupcům léky a průkazky osobně předány. 

 

 

11.                       Omlouvání dětí a hlášení změn v rámci pobytu na internátě:

 

V případě náhlého onemocnění dítěte či úrazu vychovatel bezprostředně informuje zákonné zástupce o vzniklé situaci. Za tímto účelem je nutné uvádět aktuální telefonní čísla, na která se skutečně dovoláme. V případě nutnosti si zákonní zástupci dítě odvezou domů v nejkratší možné době. 

 

V případě mimořádného odjezdu, či příjezdu dětí na internát je třeba předem domluvit hodinu vašeho odjezdu/příjezdu (v případě příznivého počasí a v rámci různých aktivit se internát často nachází mimo budovu školy).

 

Nezapomeňte vždy své dítě omluvit také ve škole a v jídelně školy. 

 

Prosíme zákonné zástupce o omlouvání jakékoliv nepřítomnosti dětí z internátu:

služební mobil: 608341165 nebo

pevná linka: 577058228

a to vždy v pondělí od 7.00 h, ostatní pracovní dny od 12.00 h, v pátek do 15.30 h. 

 

12.                       Povinnosti žáků a studentů na internátě:

 

·         dodržovat předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

 

·         plnit pokyny pedagogických pracovníků 

·          chovat se důstojně vůči spolužákům, vyučujícím i zaměstnancům školy 

·         respektovat osobní svobodu jednotlivců 

 

 

13.                       Ředitelka školského zařízení může v případě závažného porušení povinností stanovených zákonem, nebo školním řádem rozhodnout o vyloučení žáka ze školského zařízení (internátu) – dle § 31 zákona č. 561/2004 Sb. 

 

 

Bc. Jana Vošoustová

vedoucí vychovatelka internátu