divka li-oddelovac chlapec

Vnitřní řád internátu


1. Provozní doba:

příjem dětí: pondělí 7.00 – 8.00 hodin
předání dětí: pátek 12.00 – 16.00 hodin

V pondělí děti přijímá osobně od zákonných zástupců ve 2. patře vedoucí vychovatelka a ranní asistentka pedagoga. Děti jsou při příjezdu zdravé, čisté a mají doporučenou výbavu na celý týden. V odjezdový den (obvykle v pátek) je osobně předává zákonnému zástupci ve 2. patře v prostorách internátu (obývací pokoj 1. výchovné skupiny) sloužící vychovatelka a asistentka pedagoga. Dítě si s sebou odváží jak osobní věci a oblečení k oprání či výměně, tak i aktovku s učivem.
Učitelé v průběhu celého týdne předávají děti po ukončení vyučování vychovatelce nebo asistentce pedagoga ve školní jídelně a ta je odvádí na internát.

2. Pedagogičtí pracovníci:
I. výchovná skupina – Mgr. Iva Suchoňová, Bc. Vošoustová Jana
II. výchovná skupina – Vaněčková Alena, Bc. Vošoustová Jana
Asistentky pedagoga: Jurčová Věra Po - Čt, Matuchová Zuzana - Pá
Noční služba – bezpečnostní pracovník: 21.00 – 7.00 hod. Hubíková Eva
Ranní asistentky pedagoga: 6.30 - 8.00 hod. Kydalová Kateřina, 6.30 – 8.00 hod. Zábojníková Jana

3. Užívané místnosti:
V obytné části jsou 2 obývací pokoje č. 227 (2. VS) a č. 228 (1. VS). Děti jsou rozděleny do ložnic zejména dle výchovných skupin, věku a individuálních potřeb. Užívané jsou ložnice č. 226, 230, 231, 232, 233. Pro pracovníky internátu je pokoj vychovatelů č. 234. Sociální zařízení je přímo v obytné části zařízení, dále také sociální zařízení pro žáky s tělesným postižením. Na internátě je místnost pro odkládání špinavého prádla. Vychovatelky a asistentky pedagoga mohou používat odborné učebny školy, přičemž dodržují vnitřní směrnice k užívání těchto učeben.

4. Přihlášení dětí na internát a přehled plateb:
Zákonní zástupci přihlašují dítě na internát vyplněním Přihlášky dítěte na internát, kterou obdrží v průběhu měsíce června na další školní rok. Ředitelka školy písemně vyrozumí rodiče o umístění, nebo neumístění dítěte na internát (Vyhláška 108/2005 Sb. v platném znění).

Při umísťování žáka bude přihlíženo k:

• vzdálenosti místa bydliště
• dopravní obslužnosti
• sociálním poměrům žáka
• zdravotnímu stavu žáka
V případě rozhodování o přijetí si může ředitelka školy vyžádat doklad o místě pobytu, či sociálních poměrech žáka. Rodiče mohou dítě kdykoliv odhlásit.

V souvislosti s platnou legislativou se úhrada za pobyt skládá z úplat za ubytování a stravování. Úplata za ubytování na internátě je prováděna dle §9 Vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení. Za žáka plnícího povinnou školní docházku nebo dítě v přípravném stupni základní školy speciální činí úplata 500,- Kč měsíčně. Za žáka Praktické školy jednoleté se úplata člení do dvou kategorií dle počtu lůžek na pokoji – I. kategorie / max. 3 lůžka na pokoji je výše úplaty 1 600,- Kč, II. kategorie / 4 – 6 lůžek na pokoji činí úplata 900,- Kč. Žák je osvobozen od úhrady v závislosti na příjmu sociálního příplatku rodiny a v případě, je-li žák umístěn v pěstounské péči. Výše úplaty se stanovuje úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je dítě nebo žák ubytován. Úplata za stravování na internátě je prováděna dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Dítě do 10 let platí částku 66,- Kč, dítě ve věku 11 – 14 let částku 70,- Kč a dítě nad 15 let částku ve výši 83,- Kč.

Při nedodržení platebních podmínek ve stanovené lhůtě se okamžitě po kontrole plateb zastavuje možnost stravování a ubytování dítěte.
Pobyt dítěte na internátě, či jeho nepřítomnost se evidují v  programu Evix a následně v Knize denní evidence.

5. Vyzvedávání dětí z internátu
Dítě vyzvedává z internátu rodič, nebo jeho zákonný zástupce v odjezdový den, zpravidla v pátek.
O mimořádné odjezdy dětí je třeba předem požádat (osobně, nebo telefonicky) vedoucí internátu či jiného pedagogického pracovníka internátu s uvedením hodiny mimořádného odjezdu dítěte.
Pokud v průběhu školního roku zákonný zástupce potřebuje, aby dítě vyzvedla jiná osoba, požádá o to písemně na příslušném formuláři, který obdrží na konci školního roku společně s Přihláškou na internát na příští školní rok. Bez tohoto souhlasu nebude dítě jiné osobě než zákonnému zástupci svěřeno. Pokud bude dítě pravidelně vyzvedávat jiná blízká osoba, uvede zákonný zástupce tuto skutečnost již v Přihlášce na internát.

6. Bezpečnost dětí
Za bezpečnost dětí po celou dobu pobytu na internátě odpovídají skupinoví vychovatelé a asistentka pedagoga podle rozpisu služeb. V nočních hodinách za děti zodpovídá noční bezpečnostní pracovník.

7. Výchovná a zájmová činnost
Vychovatelé zajišťují výchovnou i zájmovou činnost a vedou předepsanou dokumentaci (Programy rozvoje osobnosti, týdenní plány a denní přehledy výchovné práce), vedenou v PC programu Evix internát. Děti mají možnost na základě vyplněné a podepsané přihlášky od zákonných zástupců navštěvovat za úplatu zájmové kroužky sportovně či umělecky zaměřené.

8. Vybavení
Zákonní zástupci vybaví děti vhodným oblečením a obuví na celý týden, respektují roční období a počasí. Všechny věci musí být podepsány. Pravidelně doplňují hygienické potřeby, popř. pleny. Na špinavé prádlo pořídí dětem plátěný pytlík. Pracovníci zařízení neodpovídají za cennosti, šperky, elektroniku či peníze, které si dítě na internát přiveze a nepředá vychovatelce do úschovy.

9. Zdravotní stav
Zákonní zástupci jsou povinni informovat vychovatelky, asistentku pedagoga, případně noční službu o akutním zdravotním stavu dítěte, o medikaci, její případné změně a pravidelně doplňovat léky. O změnách v medikaci je třeba písemně informovat. Léky a průkazky ZTP, ZTP/P předají osobně do rukou asistentky pedagoga, případně jiného pedagogického pracovníka. Při odjezdu dítěte z internátu budou rodičům, či zákonným zástupcům léky a průkazky osobně předány.

10. Kontakty
V případě náhlého onemocnění dítěte či úrazu vychovatel bezprostředně informuje rodiče o vzniklé situaci. Za tímto účelem je nutné uvádět aktuální telefonní čísla, na která se skutečně dovoláme. V případě nutnosti si rodiče dítě odvezou domů v nejkratší možné době.

Telefonní čísla na internát: 608 341 165; 577 058 228

11. Povinnosti žáků a studentů na internátě
• dodržovat předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
• plnit pokyny pedagogických pracovníků
• chovat se důstojně vůči spolužákům, vyučujícím i zaměstnancům školy
• respektovat osobní svobodu jednotlivců


12. Ředitelka školského zařízení může v případě závažného porušení povinností stanovených zákonem, nebo školním řádem rozhodnout o vyloučení žáka ze školského zařízení (internátu) – dle § 31 zákona č. 561/2004 Sb.


Bc. Jana Vošoustová
vedoucí internátu