divka li-oddelovac chlapec

Charakteristika

 

 

Charakteristika školy

Mateřská škola (MŠ) s celodenním provozem se nachází jako detašované pracoviště zařízení DD, MŠ, ZŠ a PRŠ Zlín Lazy v městské čtvrti Letná ve Zlíně na ulici Mostní 2397. Zřizuje ji Zlínský kraj a je jedinou mateřskou školou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve Zlíně a okolí.

Dopravní dostupnost do MŠ je dobrá, v blízkosti MŠ se nachází zastávka trolejbusu č.4 Letná – škola.

Prostory MŠ jsou upraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Celá MŠ je řešena bezbariérově, s bezbariérovým vstupem a šikmou schodišťovou plošinou.

Mateřská škola se organizačně dělí na dvě třídy. Do tříd jsou zařazovány děti různého věku, třídy jsou heterogenní, kapacita MŠ je 24 dětí.
S dětmi pracují kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané učitelky (speciální pedagogové)  a  asistentky pedagoga.  
Třídy MŠ a prostory MŠ jsou vybaveny speciálními pomůckami a přístroji, které jsou každodenně využívány k reedukaci a kompenzaci vad dětí a pro individuální práci s dětmi.

MŠ zajišťuje komplexní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím předmětů speciálně pedagogické péče a individuálních reedukačních a kompenzačních činností. Veškeré činnosti v rámci MŠ respektují možnosti dítěte, dětem je v maximálně možné míře věnován individuální přístup.
Důležitou náplní práce MŠ je kompenzace a reedukace zrakových vad dětí předškolního věku ve spojení s jejich výchovou a vzděláváním, přípravou na vstup do ZŠ a začleněním do běžného života.

Mateřská škola má pro zajišťování komplexní péče o zrakově postižené děti velmi dobré zázemí /speciální přístroje a pomůcky, kvalifikovaný personál/. Významnou součástí náplně práce MŠ je příprava těžce zrakově postižených dětí na úspěšnou integraci dětí do běžných ZŠ v místě jejich bydliště.
Mateřská škola pracuje podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

 

Výchovně vzdělávací činnosti probíhají ve dvou třídách.

I. třída – sluníčka – jsou zde přijímány děti zpravidla od 3 do 6(7)let, nejdříve však od 2 let. Tato třída je určena především pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Kapacita třídy je 10 dětí.
Činnosti jsou zde zaměřeny převážně na adaptaci dětí na prostředí MŠ, sebeobslužné a pracovní činnosti, osvojení si hygienických návyků, rozvoj komunikačních dovedností, seznamování s organizací činností, nácvik veškerých dovedností souvisejících s reedukací a kompenzací směřující k dosažení co největší samostatnosti těchto dětí a postupnou přípravu na vstup do základního vzdělávání. Osvojování vědomostí a dovedností probíhá v souladu s individuálními potřebami dětí a ve shodě s ŠVPPV.

 
II. třída – sovičky - do této třídy jsou zařazovány děti s různým typem a stupněm zrakového a kombinovaného postižení, PAS a jiným znevýhodněním, zpravidla ve věku od 3 do 6(7) let, nejdříve však od 2 let. Kapacita třídy pro děti se zrakovým postižením je 14 dětí.
Činnosti v této třídě jsou zaměřeny především na reedukaci a kompenzaci zrakových vad dětí, práci s dětmi s PAS a jiným znevýhodněním. Děti si osvojují veškeré dovednosti, systematicky rozvíjí své schopnosti a poznatky ve shodě s ŠVP pro předškolní vzdělávání. Hlavním cílem je příprava těchto dětí na vstup především do běžné ZŠ, rozvoj schopnosti učit se, být aktivní.

Součástí MŠ je hrací plocha v areálu hřiště ZŠ Mostní Zlín.