divka li-oddelovac chlapec

Školní řád MŠ a jídelny

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. 9. 2019

  

PROVOZNÍ ŘÁD VÝDEJNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

1.      Provoz školní výdejny se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování a jejími   
       dalšími novelizacemi.

 

2.      Strava je připravována ve školní kuchyni ZŠ Zlín Mostní a je do MŠ přepravována
     v přepravních potravinových boxech v počtu přihlášených jídel na základě záznamu
     o docházce do MŠ.

 

3.      Na oběd děti z MŠ dochází do školní jídelny za dohledu pedagogického dozoru MŠ.

 

4.      Stravu pro děti MŠ je povinnost odhlašovat do 7.00 hod. každý den. Neodhlášenou
     stravu si může zákonný zástupce dítěte vyzvednout ve ŠJ základní školy Zlín Mostní  
     jen v první den nepřítomnosti dítěte (nemoci) v MŠ.

 

5.      Přesnídávka se vydává v 8.00hod., oběd v 11.30 hod. a odpolední svačina  ve 14.00
     hod.. V MŠ je zajištěn i pitný režim. Cena 1,-Kč/ den, je zahrnuta v ceně
     přesnídávky.

 

6.      Úplata stravného se provádí formou platby z bankovních účtů nebo i hotovostní
     platbou zpětně za      uzavřený měsíc. Výpočet částky za stravné dítěte a datum
     splatnosti vždy vyvěsí  vedoucí MŠ v první dny následujícího měsíce na informační
     tabuli MŠ.

 

7.      V případě dluhu na stravném, který nebude uhrazen do konce příslušného
     kalendářního měsíce, bude toto považováno za hrubé porušení školního řádu MŠ a
     v případě opakování může být toto důvodem k vyloučení dítěte z předškolního
     vzdělávání.

  

Úplata - cena stravného v MŠ

 

Strávníci do 6 let …………(přesnídávka+oběd 28,- + svačina 7,-)……35,-Kč

 

Strávníci 7 let…………….( přesnídávka+oběd 31,- + svačina 7,-)……38,- Kč

 

 

 

Ve Zlíně dne 22. 1. 2018