divka li-oddelovac chlapec

Plán EVVO

 

1         plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2018/2019

1.1       Cíle ročního plánu EVVO ve školním roce 2018/2019

 • Osvojovat u žáků praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě.

 

·         Poskytovat žákům co nejvíce příležitostí k aktivnímu pobytu v přírodě.

 

 •           Rozvojem klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO přispět k integraci        a propojenosti tohoto tématu                  se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů.

 

 •          Ovlivňovat vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí, ohleduplnost a spolupráci v mezilidských. Vztazích.

 

·         Snížit množství odpadu maximálním využíváním surovin.  Minimalizovat používání výrobků na jedno použití.

 

·      Upřednostňovat ekologicky nezávadné čistící a úklidové prostředky, nátěrové hmoty apod. Používat kvalitní a úsporné       spotřebiče.

 

·     Provoz školy vést v rámci optimalizace a úspory energií (úsporná svítidla, regulace topného systému,    dodržování větrání prostor, kontrola zhasínání světel a vypínání spotřebičů), vody          a surovin.

 

·         Osvojovat u žáků praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě.

 

·         Snažit se o formování ekologicky správného vztahu k přírodě a všem složkám přírody.

 

·         Poukazovat na vandalství a snažit se o ochranu přírody.

 

·         Doplňovat průběžně pomůcky a literaturu v oblasti EV, ekologie a životního prostředí.

 

·         Ekologie v praxi – třídění odpadu, šetření energii, péče o les, přírodu.

 

·         Spolupracovat s veřejnými institucemi, zpracovávat a realizovat projekty

 

·         Zajistit podmínky pro úpravu školního pozemku na využití pro environmentální výchovu i další předměty.

 

·         Pečovat o pokojové květiny a výzdobu v okolí školy.

 

·         Vytvářet netradiční formy výuky, především mimo učebny, motivovat žáky k aktivnímu zapojení

Dlouhodobé cíle:

 1. Poznávání rozmanitostí a krás přírody (živé i neživé), pochopení přírodních dějů a ekologických vztahů, získání pozitivního citového vztahu k přírodě a životnímu prostředí.
 2. Aktivní podílení na tvorbě životního prostředí, vytvoření návyků k ohleduplnému a šetrnému způsobu chování a jednání s ohledem na budoucnost ( udržitelný rozvoj).
 3. Osvojení a dodržování zásad zdravého životního stylu.

 

Způsob realizace (prostředky):     

-         cílená výuka s využitím mezipředmětových vztahů      

-         praktické poznávání (určování) organismů, rostlin, práce s přírodními materiály

-         exkurze, výukové programy (výstavy, muzea, galerie, knihovna, odbor životního prostředí, technické služby  apod.)  

-         vycházky do přírody a hry v přírodě,

-         návštěva zoologické a botanické zahrady s výukovým programem

-         besedy o vánočních a velikonočních tradicích

-         práce s přírodními materiály

-         třídění odpadu 

1.2       Harmonogram činností na školní rok 2018/2019

Na přípravě akcí celoročně spolupracují pedagogové, školní metodik prevence, pracovníci DD, internátu, provozní pracovníci a další pracovníci organizace.

 

Plánované aktivity:

Září

 • Evropský den bez aut – Týden mobility

-         výukový program s využitím interaktivní tabule – dopravní výchova se zaměřením na chodce

-         účast na akcích pořádaných Magistrátem města Zlína.

 • Úklidové práce a sklízení plodů na školním pozemku /ZŠ, PRŠ, DD, internát/.
 • Vycházka do přírody, pozorování, výukové tabule na naučné stezce /ZŠ, PRŠ, DD, internát/.
 • Přednáška o bezpečnosti a prevenci úrazů, DVD Požární ochrana.
 • Výukové programy v Krajské knihovně, výtvarné galerii, muzeu (celoročně dle nabídky) /ZŠ, PRŠ, DD, internát/.
 • Návštěva ZOO Lešná Zlín /ZŠ, PRŠ, DD, internát/.
 • Podzimní výstavka přírodnin a plodů ve spolupráci s rodiči.
 • Turnaj v petangue – internát.

 

Říjen

 • Světový den výživy – tématický den – ukázky zdravé výživy, soutěže, potravinová pyramida, akce zdravá svačina, ukázky zdravého občerstvení – spolupráce s rodiči.
 • Zdravý životní styl – besedy /ZŠ, PRŠ, DD, internát/.
 • Výukový program na interaktivní tabuli – výživa, potraviny, zdravý životní styl.
 • Den stromů – pozorování a popis změn v přírodě, vytváření podmínek pro zvířata a rostliny /ZŠ, PRŠ, DD, internát/ .
 • Canisterapie.
 • Světový den hospodářských zvířat – tématický vyučovací blok.
 • Vycházka na Kudlov do přírody, pouštění draků, pobyt v přírodě, pozorování změn, zážitkové odpoledne  /internát /.
 • Světový den úsměvů – používání Smajlíků k sebehodnocení žáků – beseda ve třídách.
 • Návštěva výstavy motorek /internát/.

 

Listopad

 • 11. 11.  - Den proti drogám – beseda ve třídách II. stupně.
 • 16. 11. -  Mezinárodní nekuřácký den – beseda ve třídách II. stupně.
 • Strom splněných přání Kiss Publikum /DD /.
 • Festival stavebnic / ZŠ, PRŠ, DD, internát/.
 • Návštěva hvězdárny /internát/.
 • 20. 11.  - Světový den dětí – Tancem ke zdraví.
 • Canisterapie.
 • Tvůrčí dílna s přírodnin – výrobek z přírodního materiálu /ZŠ, PRŠ, DD, internát/.
 • Technické služby Otrokovice – exkurze.
 • Výukový program v Okresní knihovně Fr. Bartoše – Podzim, dětská literatura / ZŠ, PRŠ, internát, školní družina /.
 • Halloween s přespáním žáků ve škole / školní družina/.
 • Akce Zdravé zoubky.

 

Prosinec

 • Výukový program vánoční zvyky – Advent; Vánoce /ZŠ, PRŠ, DD, internát/.
 • 10. 12.  - Den lidských práv – beseda ve třídách.
 • Průběžné krmení ptáků na školní zahradě.
 • Zdobení vánočního stromečku pro zvířata.
 • Canisterapie .
 • Výukový program v Okresní knihovně Fr. Bartoše – Zima.
 • Vánoční besídka s 9. ZŠ ve školní družině.
 • Návštěva kina / školní družina/.
 • Štědrý den s hasiči /DD/.

 

Leden

 • Výukový program – Zlín a okolí – historie a současnost, návštěva galerie.
 • Canisterapie.
 • Zimní olympiáda v lyžování v Krkonoších /ZŠ, PRŠ, DD/.
 • Turnaj v kuželkách / internát/.
 • Sněhové radovánky, rozvíjení pohybových dovedností /ZŠ, PRŠ, DD, internát/.
 • Soutěž Xbox 360 /DD, internát/.
 • Příroda v zimě -  výukový program.

 

Únor

 • Výukový program  Zachraň planetu Zemi! Životní prostředí, třídění odpadu.
 • Soutěž ve stavbě sněhuláků / DD /.
 • Canisterapie.
 • 14. 2.  - Valentýn – svátek zamilovaných – beseda o vztazích – II. st., PrŠ.
 • Masopustní rej – výroby masek, soutěž o nejzajímavější masku.
 • Turnaj v šipkách /internát/.

 

Březen

 • Jarní výstavka květin – účast rodičů, výsadba cibulek do trávníku před školou.
 • Canisterapie. 
 • Ruční výroba papíru, historie výroby - výukový program.
 • Měsíc internetu – využívání internetu, využívání interaktivní tabule, tabletu.
 • Světový den vody – výukový program, výtvarná soutěž.
 • Měsíc knihy – beseda o dětských knihách, návštěva Krajské knihovny ve Zlíně.
 • Ukliďme svět – výukový program.
 • Návštěva kozí farmy – zdravý životní styl, zdravé pochutiny - / internát /.
 • Noc s Andersenem / školní družina, DD, 17. ZŠ/.
 • Návštěva Vizovic /DD, internát/.

  

Duben

 • Úklid naučné stezky v lese.
 • Výukový program Dravci – spolupráce se záchrannou stanicí pro dravce.
 • Canisterapie. 
 • Velikonoční jarmark.
 • Oslava Dne Země - 22. 4.  – voda, vzduch, půda, stromy, květiny – projektový týden.
 • Světový den zdraví – tématický den.
 • Návštěva azylové farmy Březůvky /internát/.
 • Víkendový pobyt Velké Karlovice /DD /.

 

Květen

 • Den otvírání studánek, turistická vycházka ke studánce s besedou o významu vody.
 • Canisterapie.
 • Využívání pergoly jako přírodní učebny.
 • 31. 5.  - Světový den bez tabáku – besedy ve třídách II. stupně.
 • Mezinárodní den rodiny – besedy ve třídách.
 • Příprava na oslavu svátku matek.
 • Světový den životního prostředí – výukový program.
 • Školní výlet.
 • Táborák – sběr dříví, rozdělávání ohně, základní pravidla bezpečnosti /ZŠ, PRŠ, DD, internát/.
 • Lazohraní /DD /.
 • Výlet do Pozděchova  a okolí /DD /.
 • Návštěva filmového festivalu, doprovodné programy /ZŠ, PRŠ, DD, internát/.

 

Červen

 • Canisterapie.
 • Přírodní naučná stezka – třídní vycházky s prohlídkou jednotlivých stanovišť.
 • Práce na školním pozemku – rozvíjení pracovních dovedností /ZŠ, PRŠ, DD, internát/.
 • Červen měsíc myslivosti – výukové dopoledne ve spolupráci s Odborem životního prostředí – Lesní pedagogika-
 • Sportovní odpoledne na hřišti 3. ZŠ – rozvíjení pohybových schopností, soutěže a pohybové hry – / internát /.
 • Posezení s rodiči u táboráku / školní družina /.
 • Hrušky s jabkama – zábavné odpoledne /DD /.

 

 

Ve Zlíně dne 25. 9. 2018                                                               Vypracovala:  Mgr. Hana Uhlárová