divka li-oddelovac chlapec

Plán EVVO

 

 Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Rok 2017/2018
Zpracováno pro školská zařízení ZŠ, PRŠ, DD, školní družina.

 
Cíle ročního plánu EVVO ve školním roce 2017/2018

• Osvojovat u žáků praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě.
Poskytovat žákům co nejvíce příležitostí k aktivnímu pobytu v přírodě.

• Rozvojem klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO přispět k integraci a propojenosti tohoto tématu se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů.

• Ovlivňovat vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí, ohleduplnost a spolupráci v mezilidských vztazích

• Snížit množství odpadu maximálním využíváním surovin. Minimalizovat používání výrobků na jedno použití.

• Upřednostňovat ekologicky nezávadné čistící a úklidové prostředky, nátěrové hmoty apod. Používat kvalitní a úsporné spotřebiče.

• Provoz školy vést v rámci optimalizace a úspory energií (úsporná svítidla, regulace topného systému, dodržování větrání prostor, kontrola zhasínání světel a vypínání spotřebičů), vody a surovin.

• Osvojovat u žáků praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě.

• Snažit se o formování ekologicky správného vztahu k přírodě a všem složkám přírody.

• Poukazovat na vandalství a snažit se o ochranu přírody.

• Doplňovat průběžně pomůcky a literaturu v oblasti EV, ekologie a životního prostředí.

• Ekologie v praxi – třídění odpadu, šetření energii, péče o les, přírodu

• Spolupracovat s veřejnými institucemi, zpracovávat a realizovat projekty

• Zajistit podmínky pro úpravu školního pozemku na využití pro environmentální výchovu i další předměty.

• Pečovat o pokojové květiny a výzdobu v okolí školy

• Vytvářet netradiční formy výuky, především mimo učebny, motivovat žáky k aktivnímu zapojení

 

 Dlouhodobé cíle:
1. Poznávání rozmanitostí a krás přírody (živé i neživé), pochopení přírodních dějů a ekologických vztahů, získání pozitivního citového vztahu k přírodě a životnímu prostředí.
2. Aktivní podílení na tvorbě životního prostředí, vytvoření návyků k ohleduplnému a šetrnému způsobu chování a jednání s ohledem na budoucnost ( udržitelný rozvoj)
3. Osvojení a dodržování zásad zdravého životního stylu


Způsob realizace (prostředky):
- cílená výuka s využitím mezipředmětových vztahů
- praktické poznávání (určování) organismů, rostlin, práce s přírodními materiály
- exkurze, výukové programy (výstavy, muzea, galerie, knihovna, odbor životního prostředí, technické služby apod.)
- vycházky do přírody a hry v přírodě,
- návštěva zoologické a botanické zahrady s výukovým programem
- besedy o vánočních a velikonočních tradicích
- práce s přírodními materiály
- třídění odpadu

 

 Harmonogram činností na školní rok 2017/2018

Na přípravě akcí celoročně spolupracují pedagogové, školní metodik prevence, pracovníci DD, internátu, provozní pracovníci a další pracovníci organizace.

Plánované aktivity:

Září
 Evropský den bez aut – Týden mobility
- výukový program s využitím interaktivní tabule
- účast na akcích pořádaných Magistrátem města Zlína

 Úklidové práce a sklízení plodů na školním pozemku.
 Vycházka do přírody, pozorování, výukové tabule na naučné stezce
 Přednáška o bezpečnosti a prevenci úrazů, DVD Požární ochrana
 Výukové programy v Krajské knihovně, výtvarné galerii, muzeu (celoročně dle nabídky).
 Návštěva ZOO Lešná Zlín
 Podzimní výstavka přírodnin a plodů ve spolupráci s rodiči
 Jablíčkový den – pečení s jablky ve spolupráci s rodiči

 Říjen
 Světový den výživy – tématický den – ukázky zdravé výživy, soutěže, potravinová pyramida, akce zdravá svačina, ukázky zdravého občerstvení – spolupráce s rodiči.
 Zdravý životní styl – besedy ve třídách
 Výukový program na interaktivní tabuli – výživa, potraviny, zdravý životní styl
 Den stromů – pozorování a popis změn v přírodě, vytváření podmínek pro zvířata a rostliny - výukový program.
 Canisterapie.
 Světový den hospodářských zvířat – tématický vyučovací blok.
 Vycházka na Kudlov do přírody, pouštění draků, pobyt v přírodě, pozorování změn
 Světový den úsměvů – používání Smajlíků k sebehodnocení žáků – beseda ve třídách.

Listopad
 11. 11. - Den proti drogám – beseda ve třídách II. stupně.
 16. 11. - Mezinárodní nekuřácký den – beseda ve třídách II. stupně.
 20. 11. - Světový den dětí – Tancem ke zdraví
 Canisterapie.
 Tvůrčí dílna s přírodnin – výrobek z přírodního materiálu.
 Technické služby Otrokovice – exkurze
 Výukový program v Okresní knihovně Fr. Bartoše – Podzim
 Halloween s přespáním žáků ve škole
 Akce Zdravé zoubky

Prosinec
 Výukový program vánoční zvyky – Advent; Vánoce.
 10. 12. - Den lidských práv – beseda ve třídách.
 Průběžné krmení ptáků na školní zahradě
 Zdobení vánočního stromečku pro zvířata
 Canisterapie
 Výukový program v Okresní knihovně Fr. Bartoše – Zima
 Vánoční besídka s 9. ZŠ ve školní družině

Leden
 Výukový program – Zlín a okolí – historie a současnost, návštěva galerie
 Canisterapie.
 Zimní olympiáda v lyžování v Krkonoších.
 Sněhové radovánky, rozvíjení pohybových dovedností.
 Příroda v zimě - výukový program

Únor
 Výukový program Zachraň planetu Zemi! Životní prostředí, třídění odpadu.
 Canisterapie.
 14. 2. - Valentýn – svátek zamilovaných – beseda o vztazích – II. st., PrŠ.
 Masopustní rej – výroby masek, soutěž o nejzajímavější masku.

Březen
 Jarní výstavka květin – účast rodičů, výsadba cibulek do trávníku před školou.
 Canisterapie.
 Ruční výroba papíru, historie výroby - výukový program
 Měsíc internetu – využívání internetu, využívání interaktivní tabule, tabletu.
 Světový den vody – výukový program, výtvarná soutěž.
 Měsíc knihy – beseda o dětských knihách, návštěva Krajské knihovny ve Zlíně.
 Ukliďme svět – výukový program
 Návštěva kozí farmy – zdravý životní styl, zdravé pochutiny - INT

Duben
 Úklid naučné stezky v lese.
 Výukový program Dravci – spolupráce se záchrannou stanicí pro dravce
 Canisterapie.
 Velikonoční jarmark.
 Oslava Dne Země - 22. 4. – voda, vzduch, půda, stromy, květiny – projektový týden.
 Světový den zdraví – tématický den.
 Noc s Andersenem s přespáním žáků ve škole

Květen
 Den otvírání studánek, turistická vycházka ke studánce s besedou o významu vody
 Canisterapie.
 Využívání pergoly jako přírodní učebny.
 31. 5. - Světový den bez tabáku – besedy ve třídách II. stupně
 Mezinárodní den rodiny – besedy ve třídách
 Příprava na oslavu svátku matek.
 Světový den životního prostředí – výukový program.
 Školní výlet
 Táborák – sběr dříví, rozdělávání ohně, základní pravidla bezpečnosti

Červen
 Canisterapie.
 Přírodní naučná stezka – třídní vycházky s prohlídkou jednotlivých stanovišť.
 Práce na školním pozemku – rozvíjení pracovních dovedností.
 Červen měsíc myslivosti – výukové dopoledne ve spolupráci s Odborem životního prostředí – Lesní pedagogika
 Sportovní odpoledne na hřišti 3. ZŠ – rozvíjení pohybových schopností, soutěže a pohybové hry – INT
 Posezení s rodiči u táboráku - ŠD


Ve Zlíně dne 26. 9. 2017 zpracovala: Hana Uhlárová