divka li-oddelovac chlapec

Preventivní program

 

 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

Vypracovala - školní metodik prevence:  Mgr. Olexová Kristýna

Školní rok 2018/2019 

 

OBSAH

1 ÚVOD 3
2 CHARAKTERISTIKA ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH VNITŘNÍ ZDROJE 4
3 VNĚJŠÍ ZDROJE ŠKOL A ŠKOLSÝCH ZAŘÍZENÍ PRO TVORBU MPP 7
3.1 SPOLUPRÁCE S MIMOŠKOLNÍMI ZAŘÍZENÍMI 7
4 VYTYČENÍ PROBLEMATIKY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 9
4.1 PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ: 9
4.2 ROZPOZNÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ POMOCI 9
5 ZÁKLADNÍ OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ......................10
6 STANOVENÍ CÍLŮ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 11
6.1 DLOUHODOBÉ CÍLE 11
6.2 KRÁTKODOBÉ CÍLE 12
7 SKLADBY AKTIVIT MPP 13
7.1 ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 13
7.2 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝPRACOVNÍKŮ ŠKOLY 14
7.3 AKTIVITY PRO RODIČE 14
8 ZPŮSOB REALIZACE MPP 16
8.1 PLÁN KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ PRO PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ, ZÁKLADNÍ ŠKOLU, PRAKTICKOU ŠKOLU JEDNOLETOU A DRUŽINU ................................................ 16
9 PŘÍLOHY MPP 21
10 ZÁVĚR 20

1 ÚVOD

Tento dokument je zaměřen především na výchovu a vzdělávání dětí a žáků ke zdra-vému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační doved-nosti. Dále se snaží předcházet rozvoji rizik, jež směřují k rizikovým projevům chování, jako jsou agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, rasismus, xenofobie, zá-školáctví, užívání návykových látek, prevence úrazů, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování.
Je zpracováván pro Dětský domov, Základní školu, přípravný stupeň, Základní školu speciální, Praktickou školu jednoletou, školní družinu a internát.
Vychází z metodických pokynů MŠMT podle ustanovení § 29 odst. 1, § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-ném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Cílem tohoto metodického preventivního programu je podporovat vlastní aktivitu dětí a žáků a využívat pestrých forem práce. Na jeho realizaci se podílí celý pedagogický sbor.

 
2 CHARAKTERISTIKA ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH VNITŘNÍ ZDROJE

V jihovýchodní okrajové části města Zlína, v místní části Lazy, na severních svazích kopců se nachází naše škola a příslušná školská zařízení. Součástí instituce jsou Dětský do-mov, Mateřská škola, Základní škola, přípravný stupeň, Praktická škola jednoletá, školní družina, internát, speciálně pedagogické centrum a školní jídelna. Mateřská škola s celodenním provozem se nachází, jako detašované pracoviště instituce DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín Lazy, v městské části Letná, ve Zlíně na ulici Mostní 2397.

Název a adresa: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, IČ: 61716464
Lazy VI 3695, 760 01 Zlín

Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Kontakty: telefon: 577210472, 577210563, mob. 731483720
Fax: 577210472
e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
web: www.ddskolyzlin.cz

Prostory instituce jsou vybaveny tak, aby vyhovovaly všem bezpečnostním kontrolám a zajistily dětem i žákům bezpečný pohyb nejen v budově, ale i v samotném areálu celého zařízení, kde je zakázáno kouření, pití alkoholu a užívání jiných škodlivin.
Průběh výukya je sestaven s ohledem na individuální potřeby a schopnosti žáků. Zejména u mladších žáků je kladen důraz na dostatečný odpočinek, který doplňuje jednot-livé vyučovací bloky. Aktivity v družině, na internátě i na dětském domově rovněž odpo-vídají individuálním a aktuálním potřebám dětí.
Vzdělávací programy, podle kterých školy a školská zařízení pracují:
• ŠVP pro ZŠ speciální „Tvořivá škola“
• ŠVP pro přípravný stupeň ZŠ speciální je přílohou ŠVP ZŠ speciální
• ŠVP pro Základní školu praktickou „Pomoz mi, abych to dokázal sám“
• ŠVP pro ŠD je přílohou pro ŠVP ZŠ speciální
• ŠVP pro internát je přílohou pro ŠVP pro obor vzdělávání ZŠ speciální
• ŠVP pro předškolní vzdělávání – „Krok za krokem“
• ŠVP pro Praktickou školu jednoletou „Učíme se pro život“
• ŠVP pro Dětský domov „Já to přece dokážu sám“

Všechny naše děti a žáky se snažíme vybavit schopnostmi a dovednostmi, které jim umožní zapojit se do společnosti tak, aby byli co nejméně závislí na svých rodičích, vycho-vatelích i celém společenství. Jsou zde přijímáni děti a žáci se všemi stupni mentálního po-stižení, žáci se souběžným postižením více vad i žáci s poruchami autistického spektra a to ve věku od 5 do 19 let.
V letošním školním roce naši školu navštěvuje 62 žáků, z toho 32 žáků dochází v rámci denní docházky, 15 žáků je ubytováno na internátě a 15 dětí bydlí v dětském domově.
O výchovu dětí na dětském domově se stará 6 vychovatelů, 3 asistenti pedagoga a 2 bezpečnostní pracovníci. Výuku ve škole zabezpečuje 11 učitelů, 8 asistentek pedagoga, a 1 logopedická pracovnice. Ve školní družině pracují 3 odborné vychovatelky a asistentky pedagoga, které v dopoledních hodinách působí ve třídách s pedagogy. Na internátě působí 3 vychovatelky, 1 asistentka vychovatele a 1 bezpečnostní pracovnice.
Všichni mají možnost, v dopoledních i odpoledních hodinách, využívat relaxační míst-nost s vodním lůžkem a pomůckami pro zrakovou a sluchovou stimulaci, dále pak učebny vybavené počítači s možností připojení k internetu, tělocvičnu a sklad sportovních potřeb, hudebnu, výtvarnou dílnu, pracovní dílnu, keramickou dílnu či cvičnou kuchyň. Součástí školního pozemku je hřiště s umělým povrchem, venkovní dřevěné městečko s pískovištěm, lavičkami a houpačkami, posezení s ohništěm, venkovní bazén, školní skleník a sad.

3 VNĚJŠÍ ZDROJE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO TVORBU MPP
Preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT podle ustanovení § 29 a § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Vnějšími zdroji pro tvorbu preventivního programu jsou například webové stránky MŠMT, web prevence-info.cz, web odrogach.cz. Hlavním zdrojem odborné a metodické pomoci je poradenský metodik prevence při pedagogicko-psychologické poradně a krajský školský koordinátor prevence, preventivní pracovníci NNO v regionu aj. Nezbytná je pod-pora ředitelky školy, a spolupráce ŠMP s výchovným poradcem.

3.1 Spolupráce s mimoškolními zařízeními
• s knihovnou Františka Bartoše, s městským divadlem, kinem, muzeem, filharmonií;
• s policií, hasiči, DSZO;
• spolupráce s 3. ZŠ na Lazech /akce zaměřené na sport a kulturu/;
• spolupráce s 9. ZŠ;
• spolupráce s 8. ZŠ
• spolupráce se Střední zdravotní školou /exkurze, besedy, ukázky a nácvik první po-moci dle schopností dětí/;
• s Gymnáziem Zlín – Lesní čtvrť;
• se Slunečnicí /někteří žáci zde v budoucnu nachází i své uplatnění/;
• spolupráce s Astrou Zlín Ekocentrum Čtyřlístek /již mnoho let pro nás připravují vý-chovně vzdělávací programy a zvou nás na různé akce/;
• Spolupráce s Canisterapeutickým sdružením jižní Morava /každý týden za dětmi dochází pejsci se svými pány/;
• s občanským sdružením Naděje Zlín;
• se ZŠ speciální JS Středová;
• se Soukromou střední školou pedagogickou a sociální;
• s UTB Zlín – FHS, studenty oboru sociální pedagogika;
• se speciální školou Trenčín
• se speciální školou v Uherském Hradišti;
• s Nadějí o.s. Otrokovice;
• se Spolkem přátel DD a Speciálních škol (Spolek připravuje akce pro rodiče a děti např. karneval a přispívá na sportovní a kulturní aktivity, spolupracuje při akcích po-řádaných DD).
4 VYTYČENÍ PROBLEMATIKY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

4.1 Prevence rizikových projevů chování:

a) drogová závislost /alkohol, kouření/
b) virtuální drogy /počítače, televize, video/
c) oblast sociální prevence /výchova proti projevům násilí a s ním související jevy/
1. záškoláctví
2. vandalismus
3. šikana
4. diskriminace, rasismus.

4.2 Rozpoznávání a vyhledávání pomoci při:

a) domácím násilí
b) šikaně
c) týrání
d) zneužívání
e) poruše příjmu potravy.

5 ZÁKLADNÍ OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

1. Záškoláctví – za záškoláctví je považována neomluvená nepřítomnost žáka základní či střední školy ve škole. Jedná se o přestupek a je to chápáno, jako porušení školního řádu. Školní docházku eviduje třídní učitel a v případě podezření na záškoláctví se obrací na zá-konného zástupce nezletilého žáka nebo může požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán.

2. Šikana a extrémní projevy agrese – do této kategorie řadíme jakékoliv extrémní formy agresivního chování namířeného proti druhé osobě, proti sobě, nebo proti věcem.

3. Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě – jedná se o záměrné vystavování sebe nebo druhých nepřiměřeně vysokému riziku újmy na zdraví nebo dokonce přímého ohrože-ní života v rámci sportovní činnosti nebo v dopravě.

4. Rasismus a xenofobie – jde o soubor projevů směřujících k potlačení zájmů a práv menšin, podporování rasové nesnášenlivosti a netolerance vůči menšinám a odlišnostem.

5. Negativní působení sekt – sektou zde rozumíme ohraničenou sociální skupinu, jejíž členové sdílí ideologický koncept, jehož prostřednictvím se skupina vymezuje vůči svému okolí. Je zde zahrnuto nabádání či podpora trestné činnosti páchané v zájmu sekty.

6. Sexuální rizikové chování – je považováno za soubor behaviorálních projevů doprovázejí-cích sexuální aktivity a vykazujících prokazatelný nárůst zdravotních, sociálních a dalších typů rizik.

7. Prevence v adiktologii – je zaměřena na užívání návykových látek a rizika s tím spojená.

8. Spektrum poruch příjmu potravy – toto rizikové chování je ve většině případů způsobe-né rizikovými vzorci chování ve vztahu k příjmu potravy založeném většinou na negativním sebehodnocení odvozeném od zkresleného vnímání vlastního těla.

9. Okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte – do této skupiny řadíme veškeré projevy spojené s následky týrání, zanedbávání, či zneužívání. (Miovský et. al., 2010, Primární prevence rizikového chování ve školství, Sdružení SCAN, s. 262, ISBN 978-80-87258-47-7)


6 STANOVENÍ CÍLŮ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Jedním z mnoha cílů je předcházet vznikům rizikového chování vlivem dlouhodobého a účinného preventivního působení. Prostřednictvím besed a vzájemné komunikace se sna-žíme u všech dětí a žáků rozvíjet sociální dovednosti, sebepoznávání, vzájemné poznávání, uvědomění si vlastních pocitů, schopnost empatie a řešení konfliktů.
Upevňujeme a rozvíjíme vzájemnou sociální komunikaci a mezilidské vztahy mezi nimi navzájem. Zvyšujeme jejich odolnost proti rizikovému chování, které by mohlo narušit je-jich osobnostní a sociální vývoj a rovněž jim nabízíme dostatek zájmových školních i mimo-školních aktivit. Snažíme se je otužovat po stránce psychické i fyzické, což souvisí s posilováním sebevědomí a překonáváním překážek, vedeme je k osvojení zdravého život-ního stylu, budujeme u nich klasický hodnotový systém a vytváříme otevřené partnerství s rodiči a veřejností.

6.1 Dlouhodobé cíle
Dlouhodobé cíle mají obecnější charakter a jsou časově náročnější a korespondují s oblastmi prevence rizikového chování.

• rozvoj zdravého životního stylu dětí a žáků – výchova ke zdraví, osobní a du-ševní hygiena, výživa, pohybové aktivity
• zvyšování odolnosti vůči rizikovým jevům chování
• vytváření a posilování pozitivního sociálního klimatu třídy
• zlepšování vztahů dětí a žáků se spolužáky v kolektivu třidy i s kamarády ve výchovné skupině
• rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnost za své chování a uvědomování si důsledků svého chování
• posilování komunikačních dovedností – zvládání kritiky, stresových situací, schopnost řešit problémy a konflikty
• poskytování poradenské činnosti a informací, kde hledat pomoc při výskytu problému
• informovanost ohledně negativního působení drog a dalších rizikových jevů chování
• spolupráce s rodiči a pedagogickými pracovníky v oblasti prevence a zdravého životního stylu, poskytování poradenských služeb rodičům
• motivace pedagogických pracovníků na spolupráci při tvorbě a realizaci MPP

6.2 Krátkodobé cíle
Jedná se o konkrétní cíle, jež mají předem vymezenou cílovou skupinu. Měly by být zcela konkrétní pro dané cílové skupiny a měly by navazovat na preventivní strategii celé školy a školského zařízení.

DĚTI A ŽÁCI
• upevňování a aktivní používání základních pravidel slušného chování
• aktivní zapojení se na akcích pořádaných institucí

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
• být příkladem pro děti a žáky v rámci užívání základních pravidel slušného chování
• získávání informací o dění ve výchovné skupině, třídě a vyhodnocování informací od dětí a žáků, případně následná spolupráce s vychovateli a rodiči
• včasné odhalení záškoláctví, sledování počtu neomluvených hodin a jejich řešení se zákonnými zástupci, případně hlášení příslušným orgánům
• informování dětí, žáků a rodičů o preventivních programech
• aktivní účast na preventivních programech
• spolupráce při tvorbě a evaluaci MPP a při vyhodnocování programů

 

RODIČE
• kladné působení na dítě
• aktivní užívání základních pravidel slušného chování
• pravidelná kontrola žákovských knížek, udržování zpětné vazby s příslušnými pe-dagogickými pracovníky
• reakce na výzvy pedagogického pracovníka (v ŽK, email, telefon, pohovor, atd.)
• účastnit se třídních schůzek
• dodržování dohodnutých pravidel se školou
• včasné hlášení absence, omlouvání zameškaných hodin, nepodporování záškoláctví
• účast na akcích pořádaných školou
7 SKLADBY AKTIVIT MPP

Minimální preventivní program je v naší instituci nedílnou součástí tematických plánů jednotlivých školských zařízení.
Aktivity vycházející z minimálního preventivního programu jsou navrženy na základě cílové skupiny tak, aby odpovídaly jejich schopnostem a dovednostem. Po vzájemné doho-dě pedagogických pracovníků je stanoven termín a čas konání akce. Tyto informace jsou rovněž předány dětem a žákům.
Forma přednesu a realizace programu je stručná, věcná, podpořena obrazovou doku-mentací, případně je doplněna hrou či jednoduchou manuální činností. Cílem je zapojit co největší množství žáků. Časová náročnost odpovídá individuálním schopnostem skupiny, která se programu účastní. Ve většině případů tato doba nepřesáhne 45 minut. Konečné shrnutí prověřuje, zda všichni zúčastnění problém pochopili a zda si jsou vědomi, jak ho řešit a na koho se v takové situaci mohou obrátit.

7.1 Školní metodik prevence
Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá školní metodik prevence (dále jen ŠMP), který ho sestavil tak, aby odpovídal individuálním požadavkům tohoto zařízení. Koordinuje práci jednotlivých pedagogických pracovníků, kteří jsou nedílnou sou-částí jeho realizace, a informuje je o tom, na koho se v případě potřeby mohou oni samotní, děti, žáci nebo rodiče obracet. Spolupracuje s výchovným poradcem a byly jasně vymezeny kompetence obou funkcí tak, aby se vzájemně doplňovaly a podporovaly. O plnění MPP informuje vedení školy a spolu s ním vyhodnocuje aktuální situaci ve škole.

Mezi úkoly a kompetence ŠMP patří:
• vzdělávání v problematice prevence proti šikanování, kyberšikaně a prevence riziko-vých jevů
• zodpovědnost za informovanost pedagogických pracovníků o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny)
• napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů
• mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů
• postupy řešení rizikových jevů
• spolupráce s jinými institucemi
• koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Minimálního preventivního programu, který je podrobně k dispozici rodičům i veřejnosti na webových stránkách školy.

7.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků školy
Hlavní podíl na získávání a rozvíjení znalostí i dovedností souvisejících s prevencí rizi-kového chování spočívá na samostudiu školního metodika prevence a též na účasti na nabí-zených školeních. Získané informace a podněty předává pedagogickým pracovníkům a dle potřeby i provozním pracovníkům. Tím upozorní na problematiku a vyvolá diskusi, jejímž cílem je získání dalších informací a zahájení řešení vzniklého problému. V našem zařízení pracuje koordinátor Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO), jehož roční plán je přílohou č. 2 tohoto dokumentu.

7.3 Aktivity pro rodiče
Mezi priority škol a školských zařízení patří komunikace s rodiči. 1. ledna 2006 vznikla Školská rada, která pracuje v počtu 3 lidí, kde jedním ze zástupců je rodič některého ze žáků. Tato rada se schází dvakrát ročně a čtyřikrát ročně se konají třídní schůzky. Rodiče mají možnost si kdykoliv po domluvě sjednat schůzku s pedagogickým pracovníkem, vý-chovným poradcem i školním metodikem prevence a rovněž se mohou podívat do vyučo-vací hodiny. Výchovný poradce má v tomto školním roce poradenské hodiny vždy v pondělí od 8:00 hodin do 10:00 hodin. Je rovněž možné sjednat si s ním individuální schůzku. Rodiče mohou využít ke komunikaci a k získání informací elektronickou poštu nebo webové stránky školy.

Aktivity pro rodiče:
• seznámení rodičů s MPP na třídních schůzkách
• nabídka různých propagačních materiálů
• seznámení se Školním řádem a postupem instituce v případě rizikového chování je-jich dítěte
• důležitá upozornění na nástěnce u šaten při vstupu do budovy bočním vchodem
• možnost využití schránky důvěry na webových stránkách instituce
8 ZPŮSOB REALIZACE MPP
Plnění Minimálního preventivního programu probíhá formou rozhovorů, besed, indivi-duálních i skupinových prací, řešením modelových situací, komunikací s dospělými, sbírá-ním nejrůznějších informací k danému tématu, tematickými hrami, soutěžemi, návštěvami divadel, kin, výstav, využívají se různé výtvarné techniky a mnoho dalšího.
Plány konkrétních činností školských zařízení jsou popsány v jednotlivých tematických plánech.

8.1 Plán konkrétních činností pro Přípravný stupeň, Základní školu, Praktickou školu jednoletou a družinu

Celoroční akce:
Filharmonie B. Martinů
Filmová představení
Divadelní představení
Spolupráce se SZŠ Zlín“
Spolupráce s Krajskou knihovnou F. Bartoše
Spolupráce s hasiči – program Hasík
Výcvik plavání

Září - akce:
„Slavnostní zahájení školního roku“
„Šikana a boj proti ní“
„Týden mobility“
„Návštěva ZOO Lešná“
"Jablíčkový den"
"Podzimní výstavka"
Říjen – akce:
„Třídní schůzky“ /13. 10./
„Mezinárodní den hudby“ 1. 10.
„Světový den výživy“ 16. 10.
„Den stromů“ 20. 10.
„Vycházka, táborák, pouštění draků“
"Filmový uzel Zlín – Animační workshop nebo 4. NP Lojzíkovo patro"
"Projekt Zdravé společenství"

Listopad – akce:
„Den boje proti drogám“ 11. 11.
„Návštěva Galaxie“
„Zdravé zoubky“
"Halloween – spaní dětí ve škole"

Prosinec – akce:
„Mezinárodní den zdravotně postižených“ 3. 12.
„Vánoční besídka pro rodiče a přátele školy“
„Filmové představení“
"Vizovice - zámek"


Leden – akce:
„Třídní schůzky“ /19.1./
„Zimní olympiáda v lyžování, Krkonoše“
„Na slovíčko, chlapci“
„Na slovíčko, děvčata“
"Setkání s muzikoterapií"

Únor – akce:
„Masopustní rej ve spolupráci s rodiči“
"Karneval pro děti ve škole"
„Barevný týden“
„Zimní olympiáda

Březen – akce:
„Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše – měsíc knihy“
„Měsíc knihy a internetu“
„Ukliďme svět“ 18. 3.
„Světový den vody“ 22. 3.
"Filmové představení"
"Jarní výstavka"
„Den učitelů“ 28. 3.

Duben – akce:
„Třídní schůzky“ /20.4./
„Zápis dětí do přípravného stupně a 1. ročníku ZŠ“
„Den dětské knihy – Božena Němcová“
„Světový den zdraví“
„Den Země“ 22. 4.
„Mezinárodní den tance“
„Noc s Andersenem (spaní dětí ve škole)“

Květen – akce:
„Den Hasičů“ 4. 5.
„Otvírání studánek“ 31. 5.
„ZFF - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež – 57. ročník“
„Fajn den“
„Školní výlet“
"Den Matek (besídka pro rodiče)"
"Pohovory s rodiči v PRŠ jednoleté"


Červen – akce:
„Třídní schůzky“ /8.6./
„Den dětí – škola, internát“ 1. 6.
„Světový den životního prostředí“ 5. 6.
„Závěrečné zkoušky v PRŠ“
„Poznáváme Zlínsko – Jižní Chlum a ekodomy“
„Loučení se žáky naší Praktické školy“
"Opékání špekáčků s rodiči a dětmi ze školní družiny"
"Pohádkový pochod" (spolupráce s rodiči)
"Rozloučení se školním rokem"

 
9 PŘÍLOHY MPP

• příloha č. 1. Program proti šikanování
• příloha č. 2. Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty


10 ZÁVĚR

Jsme škola a školská zařízení se žáky s velkým rozdílem věkovým i mentálním. Uvě-domujeme si, že Minimální preventivní program je pro všechny závazný. Pedagogičtí pra-covníci si vybírají takové úkoly, které jsou vhodné pro jejich děti a žáky a to jak ve vý-chovně vzdělávacím procesu dopoledne, tak při odpoledních činnostech na dětském domo-vě, ve školní družině či na internátě. Tyto návrhy činností během školního roku doplňujeme dle aktuálních kulturních či výchovně vzdělávacích nabídek. Naproti tomu některé akce, v závislosti na počasí, nelze uskutečnit.
Doufáme, že se nám i letos bude vše dařit tak, jako v loňském školním roce a že se budeme zabývat především prevencí a co nejméně řešením nežádoucích projevů chování.

Závěrečné ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena
zástupkyně ředitelky Mgr. Novosádová.
2. O kontrolách se provádí písemné záznamy.
3. Zrušuje se předchozí znění MPP ze dne 1. 9. 2016. Uložení směrnice v archivu školy se
řídí Skartačním řádem školy.
4. Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 9. 2017 a jejím zveřejněním.
5. Zaměstnanci se se zněním směrnice seznámili na provozní poradě pracovníků dne
28. 8. 2017.
6. Podle § 30Školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění zveřejňuje ředitelka školy
tento dokument následujícím způsobem: na webu školy.

 

Mgr. Kristýna Olexová
školní metodik prevence

Mgr. Jana Gavendová
ředitelka školy