divka li-oddelovac chlapec

Charakteristika

Přípravný stupeň základní školy speciální

Přípravný stupeň základní školy speciální umožňuje nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem s těžším stupněm mentálního postižení, postižením více vadami a autismem. Příprava na vzdělávání v „přípravném stupni“ respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí v době před nástupem k povinnému vzdělávání, což odpovídá trendu včasné odborné speciálně pedagogické péče o děti se zdravotním postižením a je uplatňováno v mnoha zemích EU.

Přípravný stupeň významně slouží dětem s nejtěžšími formami zdravotního postižení v náročném období před zahájením povinné školní docházky. Děti se zde mohou vzdělávat od 5 let věku. Podle svých speciálních potřeb setrvávají jeden až tři školní roky. Aby byly podmínky přípravy dětí s těžším zdravotním postižením na povinné vzdělávání co nejlepší, je na základě § 16 odst. 9 školského zákona v přípravném stupni základní školy speciální (dále PS ZŠS) zajištěna podpůrná služba asistenta pedagoga. Děti se v přípravném stupni vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro přípravný stupeň ZŠ speciální – příloha ŠVP pro obor vzdělání ZŠ speciální.

 

Oblasti, ve kterých jsou děti vzdělávány

1. rozvoj sebeobslužných dovedností
2. rozvoj sociálních dovedností (hygienické návyky, sociální vztahy)
3. rozvoj smyslového vnímání a myšlenkových operací
4. rozvoj komunikativní a interaktivní dovednosti
5. rozvoj hrubé i jemné motoriky, rozvoj grafomotorických schopností
6. rozvoj pozornosti a soustředění
7. rozvoj pracovních dovedností, samostatnosti při práci
8. rozvoj adaptačních schopností, příprava na školu