divka li-oddelovac chlapec

Charakteristika

Přípravný stupeň základní školy speciální

Třída přípravného stupně základní školy speciální, poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. Má nejméně 4 a nejvýše 6 žáků. Vzdělávání trvá minimálně jeden, nejdéle však tři roky.

O zařazení dítěte rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce a na základě
písemného doporučení školského poradenského zařízení.
Do této třídy lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné
školní docházky, a to i v průběhu školního roku.
Děti jsou v přípravném stupni vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro přípravný stupeň ZŠ speciální – příloha ŠVP pro obor vzdělání ZŠ speciální.
Cílem je zlepšovat fyzickou pohodu dítěte a zlepšovat jeho tělesnou zdatnost. Rozvíjet pohybové,
manipulační i pohybové dovednosti, učit je sebeobslužným dovednostem, základním hygienickým
návykům a vést je ke zdravému životnímu stylu.

Žáci jsou vzděláváni ve čtyřech tematických celcích.

Poznávací činnosti
• rozvoj smyslového vnímání a myšlenkových operací
• rozvoj grafomotorických dovedností
• rozvoj pozornosti a soustředění
• rozvoj adaptačních schopností

Komunikace a rozvoj řeči
• rozvoj komunikativní a interaktivní dovednosti
• rozvoj sociálních dovedností

Pohybové činnosti
• rozvoj hrubé a jemné motoriky
• rozvoj obratnosti a rovnovážná cvičení

Pracovní činnosti
• rozvoj sebeobslužných dovedností
• rozvoj pracovních dovedností, samostatnosti při práci
• rozvoj hygienických návyků