divka li-oddelovac chlapec

Vnitřní řád přípravného stupně ZŠ Speciální

 

VNITŘNÍ ŘÁD PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZŠ SPECIÁLNÍ

 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 


1. Základní cíle Přípravného stupně ZŠ speciální při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání 
1.1. Přípravný stupeň v rámci předškolní výchovy a vzdělávání : 
a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 
b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, 
c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte, 
d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, 
e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 
f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, 
g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 
2.1. Každé přijaté dítě má právo 
a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto vnitřního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, 
b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, 
c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu ve škole. 
2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte. 

3. Základní práva zákonných zástupců dětí v přípravném stupni 
3.1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím školy, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 

4. Povinnosti zákonných zástupců 
4.1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 
a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do školského zařízení, 
b) na vyzvání ředitele školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte, 
c) informovat školské zařízení o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotním znevýhodnění, 
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem, 
e) oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích. 


UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V PŘÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 
- žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
- doporučující posouzení odborného lékaře a SPC v případě dítěte se zdravotním postižením 
- informace o dítěti 
- přihlášku do školského zařízení 
- přihlášku ke stravování 

6. Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka školy „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 541/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění. 

7. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání 
Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 15.1 až 15.3 tohoto vnitřního řádu. 

8. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu školy ze strany zákonných zástupců 
V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto vnitřního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte ve škole z důvodu narušování provozu školy. 

9. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době 
Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání ve škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte ve škole. 

10. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za školské služby 
V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za školské služby uvedené v tomto vnitřním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte ve škole z důvodu nehrazení stanovených úplat. 

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY 

11. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování 
11.1. Při přijetí dítěte do školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v těchto dnech a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu ve škole. 
11.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou školy. 


12. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání ve škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 
12.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do školy předávají dítě po jeho přezutí v šatně učitelce nebo asistentce pedagoga ve třídě přípravného stupně v době od 7.45 hod. nebo ve ŠD v době od 7.00 - 7.45 hod. 
12.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka školy ve školní družině, popřípadě na jiném předem dohodnutém místě (akce) školy a to v době určené školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. 
12.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu ve škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 
12.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání ve škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci třídní učitelce nebo vychovatelce ve školní družině. 
12.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník 
a) se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky, 
b) informuje telefonicky ředitelku školy, 
c) řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. 

13. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích 
13.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných ve školním vzdělávacím programu, který je přístupný u třídní učitelky přípravného stupně. 
13.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro předání dětí po ukončení každodenních činností ve vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 
13.3. Ředitelka školy 4 x za školní rok svolává konzultace, na kterých jsou zákonní zástupci dětí individuálně informováni o všech rozhodnutích školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením školy, a to zejména z provozních důvodů. 
13.4. Ředitelka školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, popř. jeho zdravotního stavu. 

14. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích 
14.1. Pokud škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním – sdělením – informací v kontaktním deníčku. 


15. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu 
15.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně škole. 
15.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce vedení školy a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky nebo elektronicky. 
15.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. 
15.4. Zákonní zástupci dítěte informují o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. 

16. Stanovení podmínek pro úplatu školské služby v přípravném stupni 
16.1. Škola poskytuje tyto školské služby za úplatu: 
• školní stravování - dle § 2 odst. 4) Vyhlášky č.107/2005 Sb. v platném znění o školním stravování 
• zájmové vzdělávání ve školní družině - § 14 Vyhlášky č.74/2005 Sb. v platném znění 
• ubytování v internátě školy - § 9 Vyhlášky č.108/2005 Sb. v platném znění 
Výše úplaty : 
Úplata je stanovována v souladu s výše uvedenými zákonnými normami. Na začátku 
školního roku je zákonný zástupce seznámen s výší měsíční úhrady za poskytované 
služby. 
Způsob úhrady : 
Příkaz k inkasu z běžného účtu rodiče. 
Termín úhrady: 
Vždy do 3. dne následujícího měsíce. Jedná se o úhradu za již spotřebovanou službu 
a tuto skutečnost je třeba respektovat. 
Další opatření: 
V případě neuhrazené školské služby v daném termínu, bude tato služba pozastavena 
do doby zaplacení. 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM 

17. Podmínky provozu a organizace vzdělávání ve škole 
17.1. Přípravný stupeň s určenou dobou pobytu v době od 7,00 do 12,00 hod. 
17.2. Provoz školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 17.1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 
17.3. Vzdělávání v přípravném stupni probíhá v 1 až 3 ročnících, přičemž do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. 
17.4. Škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením. 
17.5 Dítěti, které bylo zařazeno do přípravného stupně ZŠ speciální se na konci prvního i druhého pololetí vydává osvědčení. 

18. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 
18.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu. 
7.00 - 8.00 
Příchod dětí do školy, předávání dětí do třídy nebo do školní družiny, volně spontánní zájmové aktivity 
8.00 - 9.40 
Činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, individuální spec. ped. práce s dětmi, řízené aktivity 
9.40 - 10.00 
Osobní hygiena, sebeobsluha, svačina 
10.00 - 10.45 
Individuální práce s dětmi respektující rozdílné potřeby 
10.45 - 11.15 
Pobyt dětí venku při vhodném počasí 
11.15 - 12.00 
Osobní hygiena dětí, sebeobsluha, příprava na stolování, oběd 

19. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci 
19.1. Děti se přijímají v době od 7.00 hod. do 7.45 hod. v místnosti č. 112 a v době od 7.45 hod. do 8.00 hod v místnosti č 123. Poté se škola až do 12.00 hod. z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době - otevírá se na zazvonění u dveří. 
19.2. Předávání a vyzvedávání dětí 
a) rodiče si pro děti chodí až do třídy školní družiny, nejpozději však do 15:00 hod. 
c) v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají ve vstupních prostorách školy 
d) do prostor školy jsou rodiče povinni se přezouvat nebo používat návleky 
Rodiče jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat pedagogickému pracovníkovi školy a informovat ho o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učiteli nebo vychovateli. Rodiče neponechávají děti nikdy samotné. 

20. Způsob omlouvání dětí 
Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte neprodleně: 
- osobně ve třídě učitelce 
- telefonicky na číslech: 577 058 267 
- email: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz 

21.Odhlášení obědů z důvodu nepřítomnosti dítěte 
Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12.00 (platí pouze v první den nepřítomnosti). Neodhlášené obědy budou účtovány v plné výši - bez dotace. Odhlašování obědů na tel. 577 058 233 do 8.00 hod. ve školní jídelně. 


22. Pobyt venku 
Za příznivého počasí tráví děti venku 0,5 hodiny. 
Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod - 10°C, časový plán a náročnost speciálně pedagogické péče. 

23. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

24. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 
24.1. Škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 
24.2. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 
24.3. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. 
24.4. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. 
24.5. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce - po vzájemné dohodě - dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. 
24.6. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZ. 

25. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
25.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 
25.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídě s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení. 
25.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 

26. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 
Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte ve škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a úmyslně nepoškozovaly ostatní majetek školy. 

27. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem školy při jejich pobytu ve škole 
27.1. Zákonní zástupci pobývají ve škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi školy, pro převzetí dítěte při odchodu domů nebo po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedením školy týkajícího se stravovaní dítěte. 
27.2. Po dobu pobytu v prostorách školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy, zajistili bezpečné prostředí (vždy uzavírání dveří od vstupu do školy). 
27.3. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. Mgr. Monika Novosádová 
zástupkyně ředitelky