divka li-oddelovac chlapec

Charakteristika

ŠD je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/ 2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Školní družinu navštěvují žáci 1. a 2. stupně Základní školy speciální a žáci Základní školy praktické . Kapacita přihlášených žáků ve školní družině je 30 žáků. Na začátku školního roku zákonní zástupci přihlašují žáka do školní družiny na základě písemné přihlášky.
Úhrada za ŠD je poskytována v souladu se Školským zákonem a předpisy souvisejícími. Úhrada se promíjí pouze v případě celoměsíční absence žáka. V závislosti na příjmu sociálního příplatku se úhrada snižuje. Provozní doba ranní družiny je od 7.00 do 7.45h a odpolední družiny je od 12.00 do 16.30h. Školní družina v naší škole je rozdělena do tří výchovných skupin, pod vedením tří vychovatelek a šesti asistentek pedagoga.
Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.Činnost žáků je plánována podle přílohy ŠVP pro obor vzdělání ZŠ speciální. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízených aktivit výchovy mimo vyučování. Činnost je vymezena dobou bezprostředně před a po školním vyučování, a odchodem žáků domů, nebo za jinými mimoškolními aktivitami. Hlavními činnostmi naší školní družiny jsou odpočinkové činnosti, které mají odstranit únavu, dále rekreační činnosti sloužící k regeneraci sil a konečně zájmové činnosti, rozvíjející osobnost žáka.Na škole fungují zájmové kroužky. 
ŠD využívá pro svou činnost tři samostatné místnosti, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám žáků. Do vybavení ŠD patří: pomůcky, stolní hry, hračky, stavebnice, TV, interaktivní tabule, DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD přehrávačem. K dispozici je: tělocvična, hudebna, relaxační místnost, cvičná kuchyně, keramická a výtvarná dílna, venkovní hřiště.