divka li-oddelovac chlapec

Vnitřní řád školní družiny

 Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. v platném znění

 

1. Provozní doba:

·         Ranní družina: Po – Pá 7.00 - 7.45 
asistentka pedagoga (AP) Brožková, Kulová

·         Odpolední družina: Po – Pá 12.00 - 16.30 

 

2. Oddělení ŠD
1. oddělení: vychovatelka sl. Matuchová, AP sl. Procházková,
2. oddělení: vychovatelka pí. Kuchařová, AP pí. Zelinková, sl. Kydalová 
3. oddělení : vychovatelka pí. Brožková, AP pí. Zábojníková

 

3.  Předávání žáků do ŠD

Žáky přivádí do ranní družiny zákonní zástupci, kteří si vždy u vstupních dveří zazvoní na AP ranní družiny, a po nahlášení jména se jim pomocí elektrického vrátného otevřou dveře.

Zákonní zástupci žáky v šatně převléknou a přezují, poté odvedou do ranní družiny a osobně předají AP.

 

4.  Předávání žáků zákonným zástupcům

Zákonní zástupci si mohou vyzvednou žáky ze školní družiny od vychovatelek

- v 1. a 2.  oddělení ŠD v době od 12.00 - 13.00h  nebo 14.30h – 16.30

- ve třetím oddělení v době od 12.00 – 15.00h.

 

 

5. Přihlašování žáků:

Na začátku školního roku zákonní zástupci přihlásí žáka do školní družiny na základě písemné přihlášky, kde podepíší způsob a hodinu předávání žáků. Rovněž vypíší zmocnění k vyzvedávání žáků ze ŠD. Rodiče mohou během školního roku písemně žáka ze školní družiny odhlásit.

 

6. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou:

·         Pravidelné zájmové činnosti – v době 13,45 – 14,30 hod

·         Rekreační činnosti – v době od 12,00 – 13,45, 14,30 – 16,30 hod

·         Individuální činností se žáky – v době od 14,30 – 16,30 hod

·         Táborovou činností – v době letních prázdnin

 

Druhy pravidelné zájmové činnosti:

·         výtvarné a pracovní činnosti,

·         pohybové aktivity,

·         hudební aktivity,

·         práce s PC a tablety

 

7. Užívané místnosti :

ranní družina třída č. 112 
1. oddělení třída č. 112 
2. oddělení třída č. 110 
3. oddělení třída č. 106

 

Vychovatelé k činnostem ŠD využívají odborné učebny školy a dodržují vnitřní směrnice k využívání těchto učeben. Při pobytu venku využívají zahradu zařízení.

 

8. Bezpečnost žáků, odpovědnost

 

Před vyučovacím procesem si žáky přebírají učitelé, po ukončení vyučování si žáky přebírají vychovatelé ve školní jídelně od  učitelů.

 

 Za bezpečnost žáků po dobu pobytu ve školní družině odpovídají skupinoví vychovatelé a 
asistenti pedagoga
. Ředitelka stanovuje nejvyšší počet žáků v souladu s §15 vyhl.  na 1 pedagogického pracovníka, a to v počtu maximálně 6 žáků. Vychovatelé vedou přehled o příchodu a  odchodu jednotlivých žáků.


9. Pitný režim – žáci si budou nosit na dobu pobytu ve ŠD svačinu a dostatek tekutin.


10. Oddělení školní družiny pracují podle měsíčních plánů, činnost ranní družiny 
vychází z  plánů 1. oddělení  ŠD.

 


11. Pravidla kontaktu se zákonnými zástupci – kontakt probíhá pravidelně při osobním 
předávání žáků zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám, při třídních schůzkách a 
kdykoli po předchozí domluvě.


12. Ze závažných provozních důvodů je možno spojit oddělení – rozhoduje vedoucí vychovatelka ŠD.


13. Žáci navštěvující ŠD mají mimo základní možnosti zájmových činností možnost práce v zájmových kroužcích. Ty jsou vedeny pedagogickými pracovníky školy. V tomto školním roce jsou v nabídce tyto kroužky: Muzikoterapie, taneční kroužek, dětské masáže s prvky bazální stimulace, pohybový kroužek, a dětská gymnastika. Tyto zájmové kroužky jsou spoluorganizovány Spolkem přátek DD a spec. škol a jsou za úplatu,


14. Úhrada za školní družinu je poskytována v 
souladu s vyhláškou o zájmovém vzdělávání a vnitřními předpisy organizace. Úplata je stanovena na  600 Kč za žáka na každé pololetí. Veškeré platby za služby je nutné provádět inkasem z Vašeho běžného účtu. Číslo našeho bankovního účtu je 156082575/0600. V případě neuhrazení bude docházka do družiny pozastavena.

 

Ve Zlíně dne 1.9.2018

 

Zuzana Matuchová                                                                 Mgr. Jana Gavendová

vedoucí vychovatelka ŠD                                                        ředitelka