divka li-oddelovac chlapec

Vnitřní řád školní družiny

 

 Vnitřní řád školní družiny 

1. Provozní doba: 

Ranní družina: Po – Pá 7.00 - 7.45 
asistentka pedagoga (AP) Brožková, Kulová

Odpolední družina: Po – Pá 12.00 - 16.30 
1. Výchovné oddělení: vychovatelka sl. Matuchová, AP sl. Procházková,
2. Výchovné oddělení: vychovatelka pí. Kuchařová, AP pí. Zelinková, sl. Kydalová 
3. Výchovné oddělení : vychovatelka pí. Brožková, AP pí. Zábojníková 

 

Žáky přivádí do ranní družiny zákonní zástupci, kteří si vždy u vstupních dveří zazvoní na AP ranní družiny, a po nahlášení jména se jim pomocí elektrického vrátného otevřou dveře.

Zákonní zástupci žáky v šatně převléknou a přezují, poté odvedou do ranní družiny a osobně předají AP. 

Odpolední činnosti žáků ve ŠD budou rozděleny na relaxační činnosti (12.00 - 13.45h) a řízené pracovní činnosti (13.45 - 14.30h).

Doba od 14.30 do 16.30h bude vyhrazena individuální činnosti žáků. 
Žáky po ukončení vyučování přebírají vychovatelé ve školní jídelně od třídních učitelů.

Zákonní zástupci si mohou vyzvednou žáky ze školní družiny od vychovatelek

- v 1. a 2.  oddělení ŠD v době od 12.00 - 13.00h  nebo 14.30h – 16.30 

- ve třetím oddělení v době od 12.00 – 15.00h

2. Užívané místnosti :

ranní družina třída č. 112 
1. výchovné oddělení třída č. 112 
2. výchovné oddělení třída č. 110 
3. výchovné oddělení třída č. 106 

3. Přihlašování žáků:

Na začátku školního roku zákonní zástupci přihlásí žáka do školní družiny na základě písemné přihlášky, kde podepíší způsob a hodinu předávání žáků. Rovněž vypíší zmocnění k vyzvedávání žáků ze ŠD. Rodiče mohou během školního roku písemně žáka ze školní družiny odhlásit. 


4. Za bezpečnost žáků po dobu pobytu ve školní družině odpovídají skupinoví vychovatelé a 
asistenti pedagoga. Vychovatelé vedou přehled o odchodu jednotlivých žáků. 


5. Pitný režim – žáci si budou nosit na dobu pobytu ve ŠD svačinu a dostatek tekutin. 


6. Užívání prostor školy – vychovatelé mohou používat odborné učebny školy a dodržují 
vnitřní směrnice k využívání těchto učeben. Při pobytu venku využívají zahradu zařízení. 


7. Výchovná oddělení školní družiny pracují podle měsíčních plánů, činnost ranní družiny 
vychází z plánů 1. výchovného oddělení. 


8. Dočasné umístění žáků, kteří nejsou přihlášeni do ŠD  –  v nutných případech o umístění 
rozhoduje ředitelka školy nebo zástupce ředitelky. 


9. Pravidla kontaktu se zákonnými zástupci – kontakt probíhá pravidelně při osobním 
předávání žáků zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám, při třídních schůzkách a 
kdykoli po předchozí domluvě. 


10. Ze závažných provozních důvodů je možno spojit oddělení – rozhoduje zástupce 
ředitelky. 


11. Žáci navštěvující ŠD mají možnost práce v zájmových kroužcích. 

 


12. Úhrada za školní družinu je poskytována v souladu se Školským zákonem a předpisy 
souvisejícími – 600Kč za žáka na každé pololetí. V případě neuhrazení bude docházka 
do družiny pozastavena. 

 

Zuzana Matuchová

vedoucí vychovatelka ŠD