divka li-oddelovac chlapec

Školní řád a hodnotící řád

 

 

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín
Lazy 3695, 760 01 Zlín
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část: B 3.2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ A PRŠ, PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ A PRŠ

Č.j.: DDŠZL/1157/2017
Vypracoval: Mgr. Monika Novosádová
Schválil: Mgr. Jana Gavendová, ředitelka školy

 

Pedagogická rada projednala dne 25.9.2017
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 4. 9. 2017
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento:

 


ŠKOLNÍ ŘÁD


1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PRÁVA A POVINNOSTI ŠKOLY, VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY

1.1. Práva žáků

Žáci mají právo:
- na vzdělávání a školské služby podle zákona č.561/2005 Sb.,
- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
- volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, postižení,
- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,
- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
- na svobodu ve výběru kamarádů,
- na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,
- na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,
- na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,
- na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,
- požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu
jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod.,
- na objektivní hodnocení podle pravidel hodnocení.


1.2. Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:
- řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
- dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
- plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
- chovat se ve škole slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržovat školní řád školy a odborných učeben. Chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob,
- chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou,
- chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen (čisté a upravené vlasy a nehty),
být vybaveni bezpečnou protiskluzovou obuví na přezutí s pevnou patou,
- zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů,
- před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování zůstávat ve škole jen se svolením pedagogických pracovníků a pod jejich dohledem,
- chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek),
- řádně a systematicky se připravovat na vyučování,
- každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásit bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy,
- nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

Zletilý žák:
- je povinen doložit důvody své nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku této nepřítomnosti,
- podmínky pro uvolňování z vyučování a omlouvání neúčasti ve vyučování stanoví školní řád následovně:
Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin, popřípadě jeden až tři dny. Pro uvolnění z výuky na více než tři dny podá zletilý žák písemnou žádost ředitelce prostřednictvím formuláře u třídního učitele.

1.3. Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:
- svobodnou volbu školy pro své dítě,
- informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,
- informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
- nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
- u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní,
- volit a být voleni do školské rady,
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
- požádat o přezkoušení žáka.

 

1.4. Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:
- zajistit, aby žák docházel pravidelně a řádně do školy nebo školského zařízení,
- oznámit případný výskyt vší u žáka a tím předejít rozšíření nákazy,
- vybavit dítě bezpečnou protiskluzovou obuví na přezutí, která má pevnou patu,
- na vyzvání učitele nebo ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
- oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle (§ 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004)
Sb. školského zákona – školní matrika) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích,
- informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
- zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně:
- Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu) nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin, popřípadě jeden až tři dny. Pro uvolnění z výuky na více než tři dny podá zákonný zástupce písemnou žádost ředitelce školy na předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí u třídního učitele.
- zákonný zástupce rovněž omlouvá žáka ve školní jídelně z důvodu nepřítomnosti žáka na tel. čísle 577 058 233 a to vždy do 8.00 hodin.

Na základě metodického doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. MSMT-1981/2015-1 jsou stanoveny pro rodiče (zákonné zástupce) a zmocněné osoby tyto povinnosti:
- zákonní zástupci, zmocněné osoby a žáci jsou povinni při vstupu do uzavřené budovy školy použít zvonek,
- zákonní zástupci, zmocněné osoby a žáci jsou povinni po vstupu do budovy školy vždy vstupní dveře opět uzavřít a je jim zakázáno s mechanismem dveří jakkoliv manipulovat (např. odjišťovat dveře bezpečnostní západkou),
- zákonným zástupcům, zmocněným osobám a žákům je přísně zakázáno vpouštět do budovy cizí (neznámé) osoby. Při násilném vniknutí těchto osob mají všichni povinnost okamžitě informovat nejbližšího zaměstnance školy,
- zákonní zástupci nebo zmocněné osoby vyzvedávají žáky po ukončení vyučování, po ukončení pobytu ve školní družině vždy jen ve stanovenou dobu. Dodržují a respektují ustanovení školy o zákazu volného pohybu v prostorách školy v odpoledních hodinách.


1.5. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci
ve škole

- žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem zaměstnancům školy i spolužákům. Dbá důsledně pokynů zaměstnanců školy. Dodržuje normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti i v době mimo vyučování, včetně volných dnů a prázdnin,
- žák zdraví zaměstnance školy a všechny hosty,
- komunikace se zákonnými zástupci probíhá pomocí deníčků a osobních rozhovorů,
- před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští žák školu. Svévolné opuštění školy je posuzováno jako závažné porušení řádu školy,
- zvláště hrubé, slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy, budou vždy klasifikovány jako závažné porušení povinností stanovených tímto školním řádem,
- při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.

 

1.6. Práva a povinnosti školy

- povinností každého pedagogického pracovníka je respektovat práva žáka a jeho
zákonných zástupců v rozsahu, které vymezují základní ústavní listiny a další právní normy,
- právem pedagoga je požadovat od žáka a jeho zákonných zástupců, aby svá práva uplatňovali způsobem, který by neohrožoval jeho lidskou a profesionální důstojnost a čest,
- povinností školy ze zákona je její povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí, nebo Policie ČR, a to zejména v těchto případech:

 nedodržování rodičovské zodpovědnosti
 trestné činnosti páchané na dětech a podezření na ni
 záškoláctví nad stanovenou hranici
 dealerství a zneužívání všech návykových látek dítětem a podezření na ně
 šikany
 činnost, páchaná žákem, která vyhrazuje znaky přestupku nebo trestného činu.

- právem školy je v nezbytně nutném rozsahu prostřednictvím zákonných zástupců nebo pracovníků sociálně právní ochrany dětí znát výsledky sociálně právního, trestního šetření či soudního rozhodnutí, mající vztah k plnění povinné školní docházky žáka. Tím není dotčena povinnost školy a dalších orgánů chránit osobní údaje žáka,
- učitelé věnují - vzhledem k charakteru školy - individuální péči všem žákům školy,
- berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv z vyšetření ve školských
poradenských zařízeních a na sdělení rodičů,
- třídní učitelé průběžně informují ostatní pedagogy o nových skutečnostech, které mají přímý vliv na vzdělávání žáka (změny v chování, změny ve školní úspěšnosti, zdravotní a rodinné problémy),
- všichni pedagogové zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním,
- pedagogové pravidelně informují zákonné zástupce žáka o každé mimořádné skutečnosti, která se udála v době pobytu žáka ve škole,
- učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti podle pravidel školního řádu. Na žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování jen na základě písemné žádosti o uvolnění,
- všichni pedagogové pravidelně informují rodiče o průběhu vzdělávání, o prospěchu a chování žáků prostřednictvím žákovských knížek nebo deníčku.
Souhrnné hodnocení píší pedagogové tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků pravidel pro hodnocení,
- právem učitele je vyzvat zákonné zástupce k návštěvě školy v případě, že se nedostavili do školy v řádně oznámených termínech nebo pokud se jedná o mimořádnou událost.


1.7. Třídní schůzky a konzultace zákonných zástupců a pedagogických
pracovníků

Třídní schůzky a individuální rozhovory s rodiči probíhají 4x ročně. Dle potřeby lze sjednávat častější setkání pedagogů s rodiči, popřípadě s výchovným poradcem a vedením školy.

2. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOL

2.1. Údaje o zařízení:

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín
Lazy 3695, 760 01 Zlín
tel. a fax.: 577 210 472
e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
www.ddskolyzlin.cz
IČO: 61 71 64 64
ředitelka: Mgr. Jana Gavendová
zástupce statutárního orgánu a zástupce ředitelky: Mgr. Monika Novosádová
zástupkyně ředitelky pro DD: Mgr. Ladislava Bednářová

2.2. K provozu školských zařízení jsou vydávány vnitřní řády a směrnice, zákonní zástupci jsou s potřebnými dokumenty seznamováni v průběhu školního roku.

2.3. Školní družina

Budova školy se otevírá v 7.00 hod. Provoz školní družiny je ráno od 7,00 – 7,45 hod. a od 12,00 – 16,30 hodin. Zákonný zástupce odvede žáka v době od 7.00 – 7.45 do ranní školní družiny a osobně předá pedagogickému pracovníkovi. V době od 7,45 - 8,00 zákonný zástupce odvede žáka přímo do třídy a předá třídnímu učiteli.
Po ukončení vyučování předávají třídní učitelé žáky do ŠD. Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků uzamčeny v místnostech ŠD.
V odpoledních hodinách si zákonný zástupce dítě převezme osobně ve školní družině v čase do 13,00 hodin nebo v době od 14,45 do 16,30 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka telefonicky upozorní zákonné zástupce. Pokud vyzvedává dítě ze školní družiny jiná osoba, zákonný zástupce toto sdělí písemně na předepsaném formuláři, který je k dispozici ve školní družině. Žáci školní družiny se řídí pravidly vnitřního řádu ŠD a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. Za žáky plně zodpovídají pedagogičtí pracovníci.
Žáci pro vstup a odchod ze školy použijí boční vchod, nepoužívají bezdůvodně zvonku.


2.4. V přípravném stupni a základní škole vyučování začíná v 8.00 hodin. Na druhém stupni
ZŠ a v Praktické škole jednoleté začíná vyučování v 7.05 hodin. Vyučování probíhá
podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány
v žákovských knížkách.
Vyučování končí nejpozději šestou vyučovací hodinou tj. v 13.45 hodin. Vyučovací
hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a
spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.
Časové rozvržení vyučovacích hodin a rozpis přestávek

0. hodina 7.05 - 7.50 10 minut
1. hodina 8.00 – 8.45 10 minut
2. hodina 8.55 – 9.40 20 minut
3. hodina 10.00 – 10.45 10 minut
4. hodina 10.55 – 11.40 10 minut
5. hodina 11.45 – 12.30 5 minut
6. hodina 13.00 – 13.45 30 minut


2.5. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově.

2.6. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v
šatnách a ihned odcházejí do učeben nebo do ŠD. V průběhu vyučování je žákům vstup
do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.

2.7. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

2.8. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním
roce.


2.9. Školní jídelna

Stravování je zajištěno školní jídelnou. Žák se stravuje na základě podané přihlášky ke
stravování, kterou obdrží před začátkem školního roku. Ve školní jídelně je zavedeno
bezhotovostní placení stravy na účet školy. Informaci o výši stravného, dostane žák
vždy písemně prostřednictvím deníčku.
Odhlašování stravy
Se stravou se počítá na každý den školního vyučování. Každý žák má nárok na
zvýhodněnou cenu stravy pouze ve dnech školního vyučování. V případě nemoci pak
jen první den nepřítomnosti si mohou odnést oběd v jídlonosičích. Jestliže si stravu
zákonný zástupce neodhlásí, bude mu počítána skutečná cena stravy bez dotace.
Odhlásit stravu lze každý den do 8,00 hodin na telefonu 577 058 233 nebo osobně
ve školní jídelně.
Obědy se vydávají ve dvou sledech - mladší žáci od 11,40 hod. a starší od 12,30 hod. Polední přestávka základní školy - 30 minut, praktické školy- 30 minut.
Svačinky pro žáky z dětského domova a internátu zajišťuje školní jídelna podle jídelníčku ve formě ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, ovocných salátů. Žáci s denní docházkou si nosí vlastní svačinky.
Pitný režim: denní docházka - vlastní nápoje, internát a DD - školní jídelna.
Nápojové automaty k dispozici nejsou.
Program Ovoce do škol: žáci přípravného stupně a ZŠ dostávají v rámci programu dvakrát v měsíci sezonní ovoce.


3. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVÍ ŽÁKŮ, JEJICH OCHRANA PŘED PROJEVY
DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

3.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

- škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání, výchově a činnostech s ní přímo souvisejících. Přijímá opatření k prevenci vzniku rizikového chování. Přihlíží k věku žáků, základním fyziologickým potřebám, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu,
- střední škola při organizaci praktického vyučování zaměstnává žáky pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji. Poskytuje jim při práci zvýšenou péči,
- pro účast na škole v přírodě, sportovních a tělovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžařském výcviku, se vyžaduje zdravotní způsobilost, kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost,
- při zahraničním výjezdu, který organizuje škola, je zařazen pouze ten žák, který předloží písemný souhlas zákonného zástupce a má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění,
- žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob, nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví,
- při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemku školy, zachovávají žáci bezpečnostní předpisy pro tyto prostory, dané vnitřním řádem odborné učebny, se kterými byli prokazatelně seznámeni a poučeni v první vyučovací hodině školního roku. O provedení poučení provede třídní učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami,
- každý z pracovníků školy, který otevírá budovu školy cizím osobám, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se volně nepohybovaly nekontrolovaně po budově,
- každý úraz, poranění, nehodu či jinou změnu zdravotního stavu k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, hlásí žáci ihned vyučujícímu a následně třídnímu učiteli, následně se provede záznam do knihy úrazů,
- úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo budovu školy, je třeba hlásit okamžitě doprovodnému personálu a následně vedení školy. Instituce zajistí v souladu s dikcí vyhlášky zpracování záznamu ve stanoveném termínu (do 24 hodin od úrazu),
při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem,
- pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu zákonného zástupce nebo pověřené dospělé osoby. Taktéž pedagog prokazatelně informuje ZZ v případě, že byla žákovi poskytnuta pomoc při odstranění klíštěte.
- třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře,
- škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně zájmových kroužků, přestávek a stravování.

Evidence úrazů
Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí zaměstnanec odpovědný za BOZP nebo třídní učitel. V knize úrazů se evidují všechny úrazy a poranění dětí a žáků, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.
Hlášení úrazu
O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků. Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.
3.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy
Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Školní metodik prevence spolupracuje s pedagogy školy v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.
Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.
4. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE
STRANY ŽÁKŮ

- žákům jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty, které jsou povinni do konce příslušného školního roku vrátit,
- žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, spolužáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilý žák, který poškození způsobil,
- do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu,
- každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí, které před odchodem uklidí. Služba odpovídá za čistotu v prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

 

 

 

 

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAKTICKÉ A PRAKTICKÉ ŠKOLE JEDNOLETÉ

 

5.1. Obecná pravidla pro hodnocení žáků v ZŠ a v PRŠ jednoleté

- hodnocení žáků probíhá průběžně ve výuce po celý školní rok. Hodnocení je proces, při kterém učitel průběžně vyhodnocuje úroveň zvládání stanovených dílčích cílů ve vzdělávání žáka,
- cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu. Tím učitel i žák získávají informaci o tom, jak žák zvládá danou problematiku, jak dokáže naučené poznatky využívat v běžném životě, jak žák dokáže posoudit, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Cílem hodnocení je podporovat žáky při jejich rozvoji,
- hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření, mělo by být pro žáka motivující,
- učitel nehodnotí osobu žáka, ale konkrétní problematiku, nesrovnává výkony jednotlivých žáků, ale přistupuje individuálně k jednotlivým pokrokům žáka,
- při hodnocení uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt,
- hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení,
- za 1. pololetí vydává škola žákovi výpis vysvědčení, za 2. pololetí vysvědčení na oficiálních tiskopisech,
- při celkovém hodnocení na vysvědčení užíváme:
 na 1.stupni hodnocení známkou (číslicí)
 na 2. stupni a v PRŠ jednoleté hodnocení známkou (slovním opisem) na úředních tiskopisech
- Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace,
- Celkový prospěch na vysvědčení je slovně vyjádřen:
 1.stupeň (1.- 5.ročník):
prospěl
neprospěl
 2.stupeň (6. - 9. ročník):
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
 Praktická škola jednoletá:
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
- žák prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 (chvalitebný), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě slovního hodnocení odpovídajícím stanoveným kritériím,
- žák prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný,
- žák neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
- žák je nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP na konci prvního pololetí,
- jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)",
- při hodnocení průběžném - během školního pololetí užíváme různé formy hodnocení: známky, razítka, pozitivní motivační hodnocení: povzbuzení, ocenění, slovní hodnocení, zákonný zástupce je s průběžným hodnocením seznámen prostřednictvím: - záznamů v žákovské knížce - při pravidelných konzultacích - v případě vzájemné domluvy - rodič – učitel
- při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka,
- klasifikace je výsledek procesu hodnocení. Třídní učitel seznamuje s výsledky hodnocení osobnostního rozvoje žáka ostatní pedagogy na pedagogické radě 1x za čtvrt roku, popřípadě řeší dané problémy, navrhuje konkrétní řešení, apod.
- žáci jsou cíleně vedeni k samostatnosti, smysluplnosti učení, k vytvoření pracovních návyků, k práci s chybou a sebehodnocení,
- žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem hodnotícího období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nehodnotí a neklasifikují,
- do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka,
- nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník,
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení nařídí ředitel školy nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka,
- žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti,
- způsob hodnocení a klasifikace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami vychází ze znalosti projevů a důsledků typu a stupně zdravotního postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a to na obou stupních základní školy. Pokud jsou pro žáka nezbytná vzdělávací specifika, která vychází z doporučení odborných závěrů vyšetření školského poradenského pracoviště, stanoví učitel individuální hodnotící škálu pro hodnocení v jednotlivých předmětech - například žáci s poruchou autistického spektra,
- pravidla hodnocení jsou součástí školního řádu a zákonní zástupci jsou s pravidly pro hodnocení prokazatelně seznámeni při zahájení školního roku.

5.2. Získávání podkladů pro hodnocení

- učitel soustavně vede evidenci o hodnocení a klasifikaci žáka,
- podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
- různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické, pohybové, ústní, písemné)
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami
- analýzou výsledků aktivit žáka, zvláště se zaměřením na manuální zručnost, celkovou sociální vyspělost a samostatnost
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky PPP, SPC a lékařskými pracovníky,
- učitel sděluje výsledky hodnocení, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zákonným zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky, současně se sdělováním známek žákům,
- - kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích,
- klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje,
- na konci klasifikačního období, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu, popřípadě připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.,
- zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; po celý školní rok třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají,
- informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání nebo při informacích pro rodiče, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně,
- vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména :
- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden,
- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, učitel klasifikuje jen probrané učivo,
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva,
- prověřování znalostí provádí učitel až po dostatečném procvičení učiva,
- třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě ,
- žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích povinných předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku,
- v odůvodněných případech lze žáka neklasifikovat, o čemž rozhoduje ředitel na základě návrhu třídního učitele a rodičů žáka, podloženého odborným posudkem PPP, SPC nebo lékaře,
- přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola, kterou žák opouští, této škole písemnou zprávu o jeho chování, docházce a klasifikaci v jednotlivých vyučovacích předmětech.

6. STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A
CHOVÁNÍ ZŠ A PRŠ JEDNOLETÉ:
6.1. Stupně a kritéria klasifikace v povinných předmětech, v zájmových útvarech

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - dobrý,
d) 4 - dostatečný,
e) 5 - nedostatečný.

Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení aktivity žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
Pokud je žák vyučován podle obsahu plánu pedagogické podpory, hodnotí se dosažené výsledky podle něj.


6.2. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií – používáme

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření
- předměty s převahou praktických činností
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu. Posuzuje individuálně dosažený pokrok u konkrétního žáka, srovnává výsledky s předchozím obdobím, hodnotí posun vzhledem k jeho individuálním možnostem, nesrovnává ho s ostatními žáky.

6.3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
- samostatnost a tvořivost myšlení,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- úroveň ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností.


Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 / výborný /
Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů správně nebo s menšími chybami. Ústní a písemný projev je zpravidla správný a výstižný. Žák je schopen samostatně pracovat po předběžném návodu učitele.

Stupeň2 / chvalitebný /
Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů
s menšími chybami. Ústní a písemný projev má drobné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Žák je schopen pracovat s menšími obtížemi po předběžném návodu učitele.

Stupeň 3 / dobrý /
Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Své vědomosti dokáže uplatnit jen za pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je málo rozvinutý. Žák je schopen plnit úkoly pod dohledem učitele.

Stupeň 4 / dostatečný /
Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a závažné mezery. Své vědomosti dokáže uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je nerozvinutý. Žák je schopen pracovat pouze pod trvalým vedením učitele.

Stupeň 5 / nedostatečný /
Žák si předepsané učivo neosvojil. Jeho ústní a písemný projev je nevyhovující. Žák není schopen pracovat ani s trvalou pomocí učitele.

6.4. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření

Převaha praktické činnosti je v předmětu: pracovní vyučování. Při klasifikaci v předmětech uvedených s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- využití získaných vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, překonávání překážek v práci,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie,
- obsluha a údržba pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel,

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, většinou samostatně využívá získané poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, většinou samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Organizuje si vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Příkladně obsluhuje a udržuje pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Většinou aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Méně samostatně a s menší jistotou využívá získané poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává většinou samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Organizuje si vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v menší míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.


Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat ani se soustavnou pomocí učitele, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.


6.5. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví, globální výchova.

Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
- osvojení potřebných poznatků a dovedností a jejich aplikace,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- tvořivosti a samostatnosti projevu,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a vlastní tvorbě,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a úspěšně je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky při činnostech aplikuje. Má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.


Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky. Žák aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat ani s pomocí učitele. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení.


6.6. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje:

- a) prospěl(a) s vyznamenáním,
- b) prospěl(a),
- c) neprospěl(a).


Žák je hodnocen stupněm:

- prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,
- prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný,
- neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný.

6.7. Stupně a kritéria klasifikace chování

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.

V odůvodněných případech na základě lékařského vyjádření a doporučení SPC nebo PPP lze chování žáka neklasifikovat.

Stupeň 1 /velmi dobré /
Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si pravidla společenského chování, která dodržuje ve škole a na školních akcích. Projevuje dobrý vztah k pracovníkům školy a spolužákům. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

Stupeň 2 / uspokojivé /
Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 / neuspokojivé /
Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu. Přes udělení opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit.

6.8. Pochvaly a jiná ocenění

Pochvala udělená ředitelkou školy: za dlouhodobou úspěšnou práci ve škole, za mimořádný úspěch při reprezentaci školy, za účast na významných soutěžích a přehlídkách zájmové činnosti
Forma: pochvala zaznamenána na formuláři vysvědčení,, Pochvala ředitele školy‘‘

Pochvala udělená třídním učitelem/ učitelkou: za úspěšnou školní práci, za výrazný projev školní iniciativy, za reprezentaci školy, za příkladné chování a pomoc spolužákovi
Forma: pochvala před celou třídou nebo skupinou tříd, písemná pochvala zaznamenána na formuláři vysvědčení,, Pochvala třídního učitele‘‘

6.9. Kázeňská opatření

Každý přestupek proti povinnostem stanoveným školským zákonem a upřesněnými ve školním řádu se posuzuje vždy individuálně. Vzhledem k charakteru výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením se vždy při udělení kázeňského opatření přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka, jeho individuálním schopnostem a možnostem cíleně ovlivňovat projevy svého chování

Forma:
- napomenutí třídního učitele
- důtka třídního učitele
- důtka ředitele školy
Napomenutí třídního učitele
- za záměrné a opakované rušení spolužáků ve vyučování, za cílené opakované vulgární vyjadřování, občasná cílená psychická manipulace spolužáků. Udělení kázeňského opatření se uvádí v dokumentaci žáka


Důtka třídního učitele
- za záměrné často opakované uvědomělé hrubé a vulgární vyjadřování, za úmyslné ničení školního majetku s menší škodou, za záměrné opakované poškozování drobného majetku spolužáků, za opakovanou cílenou psychickou manipulaci spolužáků, za používání a nošení nebezpečných předmětů do školy a na akce školy. Udělení kázeňského opatření se uvádí v dokumentaci žáka a zákonný zástupce je vyrozuměn písemně formou dopisu

Důtka ředitelky školy
- za úmyslné vulgární chování vůči učiteli nebo jinému zaměstnanci ve škole, za prokázanou šikanu spolužáků, pedagogů či ostatních zaměstnanců ve škole, za prokázané násilnické chování vůči spolužákům, pedagogům či jiným zaměstnancům ve škole, za úmyslnou a žákem zaviněnou nepřítomnost ve škole v rozsahu 1 - 5hodin, za prokázanou krádež ve škole

Udělení kázeňského opatření se uvádí v dokumentaci žáka a zákonný zástupce je vyrozuměn písemně formou dopisu.

6.10. Přezkoumání výsledků hodnocení žáka a opravné zkoušky

Komisionální přezkoušení se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí
- při konání opravné zkoušky
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
 předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy
 zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu
 přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. Z přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

6.11. Opravná zkouška

Opravné zkoušky konají:

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy
- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí.

6.12. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
Důvody hodnocení :
 žák se touto formou připravuje na úspěšné zvládnutí životních rolí
 sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáka
 žák chápe chybu jako přirozenou věc v procesu učení, jako důležitý prostředek učení
 učitel získává další podklady k poznání žáka
 rodiče mohou získat alternativní informace

 

Způsob hodnocení je ústní i písemné (dle uvážení učitele a věku žáků)

Při hodnocení se žák snaží popsat :
 co se mi daří/nedaří
 co chci zlepšit/zlepšil jsem se
 co mne zajímá/co dělám rád
 jak se umím vyjadřovat, jak komunikuji se spolužáky, jak pracuji ve skupině, jak hodnotím ostatní, jak přijímám hodnocení ostatních, jak hodnotím své chování…

 

 

Žák musí vědět co se bude hodnotit, musí znát pravidla hodnocení.


 žák dle svých možností hodnotí výsledky své práce ústně v hodině, hodnotí konkrétní výsledek, svoje zlepšení nebo zhoršení oproti uplynulému období, svoji snahu a zájem o práci v daném předmětu.

 sebehodnocení je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků a mentální úrovni žáků

 chyba je posuzována jako přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci o chybě se žáky diskutují, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka.

 při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit, co se mu daří, co mu ještě nejde, jaké má rezervy, jak bude pokračovat dál

 pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky

 sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka

 na konci pololetí žák dle svých individuálních možností písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti své aktivity, zodpovědnosti, samostatnosti, motivace k učení, sebedůvěry, vztahů v třídním kolektivu.

 

 

 


Symboly vhodné k sebehodnocení, výrobě karet, razítek:

 

 

 


7. KLASIFIKACE A HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

7.1. Obecná pravidla pro hodnocení žáků v ZŠ speciální

- hodnocení žáků probíhá průběžně ve výuce po celý školní rok. Hodnocení je proces, při kterém učitel průběžně vyhodnocuje úroveň zvládání stanovených dílčích cílů ve vzdělávání žáka,
- cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu. Tím učitel i žák získávají informaci o tom, jak žák zvládá danou problematiku, jak dokáže naučené poznatky využívat v běžném životě, jak žák dokáže posoudit, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Cílem hodnocení je podporovat žáky při jejich rozvoji,
- hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření, mělo by být pro žáka motivující,
- učitel nehodnotí osobu žáka, ale konkrétní problematiku, nesrovnává výkony jednotlivých žáků, ale přistupuje individuálně k jednotlivým pokrokům žáka,
- při hodnocení uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt,
- hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků,
- za 1. i 2 pololetí vydává škola žákovi oficiální tiskopis vysvědčení,
- celkový prospěch na vysvědčení je slovně vyjádřen:
 1.stupeň (1.- 6. ročník):
prospěl
neprospěl
 2.stupeň (7. - 10. ročník):
prospěl
neprospěl


- žák prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný,
- žák neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
- žák je nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP na konci prvního pololetí,
- jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)",
- při hodnocení průběžném - během školního pololetí užíváme různé formy hodnocení: známky, razítka, pozitivní motivační hodnocení: povzbuzení, ocenění, slovní hodnocení, zákonný zástupce je s průběžným hodnocením seznámen prostřednictvím: - záznamů v žákovské knížce - při pravidelných konzultacích - v případě vzájemné domluvy - rodič – učitel,
- při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka,
- klasifikace je výsledek procesu hodnocení. Třídní učitel seznamuje s výsledky hodnocení osobnostního rozvoje žáka ostatní pedagogy na pedagogické radě 1x za čtvrt roku, popřípadě řeší dané problémy, navrhuje konkrétní řešení, apod.,
- žáci jsou cíleně vedeni k samostatnosti, smysluplnosti učení, k vytvoření pracovních návyků, k práci s chybou a sebehodnocení,
- žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem hodnotícího období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nehodnotí a neklasifikují,
- do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka,
- nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku,
- žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti,
- způsob hodnocení a klasifikace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami vychází ze znalosti projevů a důsledků typu a stupně zdravotního postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a to na obou stupních základní školy. Pokud jsou pro žáka nezbytná vzdělávací specifika, která vychází z doporučení odborných závěrů vyšetření školského poradenského pracoviště, stanoví učitel individuální hodnotící škálu pro hodnocení v jednotlivých předmětech - například žáci s poruchou autistického spektra,
- pravidla hodnocení jsou součástí školního řádu a zákonní zástupci jsou s pravidly pro hodnocení prokazatelně seznámeni při zahájení školního roku.

Výuka v základní škole speciální probíhá dle Školního vzdělávacího programu:

„Tvořivá škola“ I. a II. díl - ve všech ročnících základní školy speciální

Hodnocení a výsledky vzdělávání žáků se v průběhu školního roku zapisují do žákovské knížky a na vysvědčení těmito způsoby:

 číselnou klasifikací – týdenní nebo denní hodnocení se zapisuje do žákovské knížky žáka
 formalizovaným slovním hodnocením na vysvědčení ve vzdělávacím programu Tvořivá škola I. díl
 širším slovním hodnocením na vysvědčení ve vzdělávacím programu Tvořivá škola II. díl.

- při hodnocení pedagogický pracovník přihlíží na přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. V předmětu, ve kterém učí více vyučujících, určí výsledné hodnocení příslušní
učitelé po vzájemné dohodě

 

7.2. Získávání podkladů pro hodnocení

- učitel soustavně vede evidenci o hodnocení žáka,
- podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
- různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické, pohybové, ústní, písemné),
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,
- analýzou výsledků aktivit žáka, zvláště se zaměřením na manuální zručnost, celkovou sociální vyspělost a samostatnost,
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky PPP, SPC a lékařskými pracovníky,
- - učitel sděluje výsledky hodnocení, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zákonným zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky, současně se sdělováním známek žákům,
- - kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích,
- klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje,
- na konci klasifikačního období, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu, popřípadě připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.,
- zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; po celý školní rok třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají,
- informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání nebo při informacích pro rodiče, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně,
- vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména :
- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden,
- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, učitel klasifikuje jen probrané učivo,
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva,
- prověřování znalostí provádí učitel až po dostatečném procvičení učiva,
- třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě,
- žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích povinných předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku,
- v odůvodněných případech lze žáka neklasifikovat, o čemž rozhoduje ředitel na základě návrhu třídního učitele a rodičů žáka, podloženého odborným posudkem PPP, SPC nebo lékaře,
- přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola, kterou žák opouští, této škole písemnou zprávu o jeho chování, docházce a klasifikaci v jednotlivých vyučovacích předmětech.


7.3. Stupně a kritéria klasifikace chování

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.

V odůvodněných případech na základě lékařského vyjádření a doporučení SPC nebo PPP lze chování žáka neklasifikovat.

Stupeň 1 /velmi dobré /
Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si pravidla společenského chování, která dodržuje ve škole a na školních akcích. Projevuje dobrý vztah k pracovníkům školy a spolužákům. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

Stupeň 2 / uspokojivé /
Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 / neuspokojivé /
Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu. Přes udělení opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit.

7.4. Pochvaly a jiná ocenění

Pochvala udělená ředitelkou školy: za dlouhodobou úspěšnou práci ve škole, za mimořádný úspěch při reprezentaci školy, za účast na významných soutěžích a přehlídkách zájmové činnosti
Forma: pochvala zaznamenána na formuláři vysvědčení,, Pochvala ředitele školy‘‘

Pochvala udělená třídním učitelem/ učitelkou: za úspěšnou školní práci, za výrazný projev školní iniciativy, za reprezentaci školy, za příkladné chování a pomoc spolužákovi
Forma: pochvala před celou třídou nebo skupinou tříd, písemná pochvala zaznamenána na formuláři vysvědčení,, Pochvala třídního učitele‘‘

7.5. Kázeňská opatření

Každý přestupek proti povinnostem stanoveným školským zákonem a upřesněnými ve školním řádu se posuzuje vždy individuálně. Vzhledem k charakteru výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením se vždy při udělení kázeňského opatření přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka, jeho individuálním schopnostem a možnostem cíleně ovlivňovat projevy svého chování

Forma:
- napomenutí třídního učitele
- důtka třídního učitele
- důtka ředitele školy

Napomenutí třídního učitele
- za záměrné a opakované rušení spolužáků ve vyučování, za cílené opakované vulgární vyjadřování, občasná cílená psychická manipulace spolužáků. Udělení kázeňského opatření se uvádí v dokumentaci žáka

Důtka třídního učitele
- za záměrné často opakované uvědomělé hrubé a vulgární vyjadřování, za úmyslné ničení školního majetku s menší škodou, za záměrné opakované poškozování drobného majetku spolužáků, za opakovanou cílenou psychickou manipulaci spolužáků, za používání a nošení nebezpečných předmětů do školy a na akce školy. Udělení kázeňského opatření se uvádí v dokumentaci žáka a zákonný zástupce je vyrozuměn písemně formou dopisu

Důtka ředitelky školy
- za úmyslné vulgární chování vůči učiteli nebo jinému zaměstnanci ve škole, za prokázanou šikanu spolužáků, pedagogů či ostatních zaměstnanců ve škole, za prokázané násilnické chování vůči spolužákům, pedagogům či jiným zaměstnancům ve škole, za úmyslnou a žákem zaviněnou nepřítomnost ve škole v rozsahu 1 - 5hodin, za prokázanou krádež ve škole
Udělení kázeňského opatření se uvádí v dokumentaci žáka a zákonný zástupce je vyrozuměn písemně formou dopisu

7.6. Přezkoumání výsledků hodnocení žáka a opravné zkoušky

Komisionální přezkoušení se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
- při konání opravné zkoušky.
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
 předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy
 zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu
 přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. Z přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

7.7. Opravná zkouška

Opravné zkoušky konají:

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy,
- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření.

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8. Hodnocení žáka ve vzdělávacím programu pro ZŠ speciální Tvořivá škola I.
díl. Tabulka stupňů klasifikace - formalizované slovní hodnocení
- povinné předměty ve školním vzdělávacím programu pro zš speciální Tvořivá škola I. díl
Předmět 1 2 3 4 5
Čtení Čte samostatně
(plynule, s porozuměním) Čte s pomocí a částečným porozuměním Čte s pomocí Čte pouze s trvalou pomocí Učivo dosud nezvládá
Psaní Píše samostatně
(čitelně, úhledně) Píše úhledně a čitelně Píše s pomocí Píše pouze s trvalou pomocí Učivo dosud nezvládá
Řečová výchova Neklasifikuje se
Matematika Počítá přesně a pohotově Počítá s drobnými chybami Počítá s pomocí Počítá jen s trvalou pomocí Učivo dosud nezvládá
Informační a komunikační technologie Učivo dobře zvládá Učivo zvládá Učivo zvládá s pomocí Učivo zvládá pouze s trvalou pomocí Učivo dosud nezvládá
Člověk a jeho svět Učivo chápe a správně reprodukuje Učivu rozumí (na otázky správně odpovídá) Učivo částečně zvládá Učivo zvládá jen s trvalou pomocí Učivo dosud nezvládá
Člověk a společnost Učivo chápe a správně reprodukuje Učivu rozumí (na otázky správně odpovídá) Učivo částečně zvládá Učivo zvládá jen s trvalou pomocí Učivo dosud nezvládá
Člověk a příroda Učivo chápe a správně reprodukuje Učivu rozumí (na otázky správně odpovídá) Učivo částečně zvládá Učivo zvládá jen s trvalou pomocí Učivo dosud nezvládá
Hudební výchova Má dobrý hudební sluch i rytmus, pěkně zpívá Rád zpívá, má dobrý rytmus Rád zpívá a poslouchá hudbu Rád se zájmem poslouchá hudbu Dosud nemá vztah k hudbě
Výtvarná výchova Je tvořivý a zručný Je tvořivý, pracuje s malou pomocí Při práci vyžaduje vedení Při práci potřebuje pomoc a vedení Práce se mu zatím nedaří
Výchova ke zdraví Učivo chápe a správně reprodukuje Učivu rozumí (na otázky správně odpovídá) Učivo částečně zvládá Učivo zvládá jen s trvalou pomocí Učivo dosud nezvládá
Tělesná výchova Je obratný a snaživý Je méně obratný, ale snaží se Snaží se Je méně obratný, cvičí s pomocí Při cvičení potřebuje velkou pomoc
Člověk a svět práce Je tvořivý a zručný Je tvořivý, pracuje s malou pomocí Při práci vyžaduje vedení Při práci potřebuje pomoc a vedení Práce se mu zatím nedaří

- v případě hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá jeho úroveň k očekávaným výstupům, k jeho osobnostním předpokladům a k věku. Hodnocení zahrnuje ohodnocení píle, jeho přístup ke vzdělávání i souvislosti, které ovlivňují jeho výkon,
- za každé pololetí školního roku je vydáváno žákovi vysvědčení převodem klasifikace do formalizovaného slovního hodnocení,
- není-li možno hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení „nehodnocen(a)“. Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení „uvolněn(a)“,
- podklady pro hodnocení získává učitel soustavným sledováním výkonů žáka v průběhu vyučování, prověřováním jeho vědomostí, dovedností a návyků. Analýzou aktivit zejména při manuálních činnostech, úrovně dosažené sebeobsluhy, celkové sociální vyspělosti a samostatnosti. Konzultací s ostatními učiteli, vychovateli a pracovníky SPC. Při hodnocení učitel přihlíží k úsilí vynaloženému žákem, k jeho postojům k učení, jeho snaze. Zohledňuje druh a stupeň mentálního postižení, zdravotní stav, individuální i věkové zvláštnosti,
- žáci, kteří jsou vyučování podle plánu pedagogické podpory se hodnotí podle dané skutečnosti, která vychází z příslušného plánu a probraného učiva.


7.9. Hodnocení žáka ve vzdělávacím programu pro ZŠ speciální Tvořivá škola II.
díl

- je realizováno komplexním popisem zlepšení jeho předpokladů, využíváme širší slovní hodnocení,
- hodnocení vychází ze školního vzdělávacího programu pro ZŠ speciální Tvořivá škola II. díl.

7.10. Předměty pro žáky vzdělávající se podle školního vzdělávacího programu
pro žáky ZŠ speciální Tvořivá škola – II. díl


Rozumová výchova, Řečová výchova, Smyslová výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Pohybová výchova, Tělesná výchova, Pracovní výchova


Při popisu činností užíváme následující stupnici poskytované dopomoci:

- samostatně – žák je schopen vykonávat procvičenou činnost samostatně i opakovaně,
- s dohledem – přítomnost učitele v blízkosti, učitel koriguje činnost při chybě, po upozornění na chybu žák dokončí činnost samostatně,
- se slovním vedením – slovní vedení je nezbytné pro vykonání činnosti,
- s pomocí – pomoc je poskytována vedením ruky, demonstrací činnosti se slovním vedením,
- s velkou pomocí – je nutné vést slovně i fyzicky (vedení ruky na začátku i v průběhu činnosti apod.),
- s přímým fyzickým vedením – žák činnost vykonává s komplexním vedením, činnost vykonává v podstatě pasivně.


Širší slovní hodnocení má tyto kritéria:
 věcnost (tj. zabývá se podstatnými jevy)
 srozumitelnost
 úplnost (tj. nepominout žádnou podstatnou skutečnost)
 pozitivní formulace – hodnocení by mělo motivovat žáka kladně
 komplexnost
 poskytovat zpětnou vazbu (zvládnutí problematiky v praxi, v běžném životě)
 motivující a pozitivní náboj
 uplatnění pedagogického taktu a přiměřené náročnosti
 nesrovnávat výkony jednotlivých žáků
 individuální přístup k hodnocení

Širší slovní hodnocení popisuje zejména:

 konkrétní dosaženou úroveň znalostí a dovedností jednotlivých žáků,
 pokroky žáka v hodnoceném období,
 vztah žáka k jednotlivým činnostem a aktivitám,
 aktivitu žáka při výuce,
 komunikační schopnosti žáka,

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků

- písemné práce – opis, doplňovací cvičení, zábavné úkoly,
- ústní forma - mluvený projev, rozhovor, čtení, pamětné zvládnutí textů – básničky, říkadla,
- samostatné plnění úkolů – vzkazy, prosby, žádosti, dodržování společenských konvencí,
- konkrétní pracovní dovednosti a pracovní postupy – sebeobsluha, výrobky, pracovní aktivity,
- týmová práce – práce ve skupinkách,
- průběžné pozorování žáka - ve vyučování, na akcích pořádaných školou.


7.11. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků v ZŠ speciální
Důvody hodnocení :
 žák se touto formou připravuje na úspěšné zvládnutí životních rolí
 sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáka
 žák chápe chybu jako přirozenou věc v procesu učení, jako důležitý prostředek učení
 učitel získává další podklady k poznání žáka
 rodiče mohou získat alternativní informace

 

Způsob hodnocení je ústní i písemné (dle uvážení učitele a věku žáků)

Při hodnocení se žák snaží popsat :
 co se mi daří/nedaří
 co chci zlepšit/zlepšil jsem se
 co mne zajímá/co dělám rád
 jak se umím vyjadřovat, jak komunikuji se spolužáky, jak pracuji ve skupině, jak hodnotím ostatní, jak přijímám hodnocení ostatních, jak hodnotím své chování…

Žák musí vědět, co se bude hodnotit, musí znát pravidla hodnocení

 žák dle svých možností hodnotí výsledky své práce ústně v hodině, hodnotí konkrétní výsledek, svoje zlepšení nebo zhoršení oproti uplynulému období, svoji snahu a zájem o práci v daném předmětu.

 je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků a mentální úrovni žáků

 chyba je posuzována jako přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci o chybě se žáky diskutují, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka.

 při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit, co se mu daří, co mu ještě nejde, jaké má rezervy, jak bude pokračovat dál

 pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky

 sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka

 na konci pololetí žák dle svých individuálních možností písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti své aktivity, zodpovědnosti, samostatnosti, motivace k učení, sebedůvěry, vztahů v třídním kolektivu.

 

Symboly vhodné k sebehodnocení, výrobě karet, razítek:

 

 

 


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Monika Novosádová.
- Školní řád schválila Školská rada dne 23.8.2017
- Zrušuje se předchozí znění školního řádu č.j. DDŠZL/1201/2015 ze dne 1.9.2015
- O kontrolách se provádí písemné záznamy.
- Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
- Směrnice nabývá účinnosti dnem 4.9.2017
- Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: umístěním u šaten žáků a na webu školy.
- Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 25.9.2017
- Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 4.9.2017, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách
- Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách