divka li-oddelovac chlapec

Výchovné poradenství

 

 Výchovná poradkyně:  Mgr. Veronika Strachotová

Telefon:  577 058 230

Kontaktní hodiny:  Dle předchozí domluvy


 

Rámcový plán výchovného poradce o poskytování poradenských služeb ve škole a školských zařízeních

 

Vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, novelizace vyhláška č. 116/2011 Sb.

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické. Spolupracuje se školním metodikem prevence a psychologem SPC. Výchovný poradce má sníženou vyučovací povinnost.

 

 Poradenské činnosti

  • poradenská činnost v oblasti výchovy dítěte se zdravotním postižením
  • vede dokumentaci spojenou s volbou dalšího studia
  • zajišťuje včasné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu
  • zpracovává přehled o přijetí žáků
  • spolupracuje s poradenskými a informačními institucemi pracující v oblasti profesního poradenství, zajistí exkurzi na úřadu práce
  • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s  výchovnými problémy – podle svých možností připravuje výchovné programy zaměřené na podporu těchto žáků, poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích, navrhuje řešení konfliktních situací (rodič – učitel, učitel – žák, žák – žák), pomáhá třídním učitelům s vedením dokumentace výchovných problémů
  • předkládá pedagogům, ředitelce školy a rodičům návrhy na podporu péče o tyto žáky

 

 

Metodické a informační činnosti

·         předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

·         informuje rodiče a žáky o činnosti SPC a o dalších poradenských službách v regionu  (úřad práce, krizová centra, sociální péče…)

·         spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně – kulturního prostředí

·         ve spolupráci se školním metodikem prevence se podílí na zavádění a vyhodnocování preventivních programů ve škole

·         zakládá odborné zprávy o žácích v poradenské péči do osobních spisů žáka v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

·         zajišťuje organizaci besed pro žáky z oblasti výchovného poradenství

·         zajišťuje zveřejňování důležitých informací výchovného poradce pro rodiče a žáky na webových stránkách školy a na nástěnce v suterénu u vchodu do šaten

·         vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, měsíční plán plnění činností, navržená a realizovaná opatření pro žáky, na konci školního roku vypracovat hodnocení činnosti výchovného poradenství ve škole a školském zařízení

 

 

 

Koordinační činnosti

  • spolupracuje při případném vyšetření v SPC
  • pomáhá učitelům se shromažďováním podkladů pro psychologická a speciálně – pedagogická vyšetření