divka li-oddelovac chlapec

Charakteristika

 

Vzdělávání v základní škole je určeno žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst. 9 školského zákona.

Základní škola má devět ročníků a člení se na 1. stupeň (1.-5. ročník) a 2. stupeň (6.-9. ročník).

Posláním základní školy je umožnit žákům pomocí speciálních metod a forem práce dosáhnout co možná nejvyšší úrovně znalostí. Výchovně vzdělávací proces se přizpůsobuje zvláštnostem psychického i fyzického vývoje našich žáků. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. Po příchodu žáka se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci na nové prostředí, vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí, snažíme se o zachycení a rozvíjení každého drobného pokroku.

Výuka v základní škole 

Specifikem ve výuce jsou tyto skutečnosti:
• speciální učební metody
• vhodný výběr učiva
• speciální učebnice
• snížený počet žáků
• individuální přístup

Postižení našich dětí vyžaduje časté střídání jednotlivých kroků vyučovací hodiny a tvůrčí přístup při výběru metod a forem práce.

Žáci v základní škole jsou vyučováni na 1. i 2. stupni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Pomoz mi, abych to dokázal sám!

Důležitým požadavkem je zajištění individuálního přístupu a respektování individuálního tempa, využívání co největšího množství názorných pomůcek, do vyučování často začleňujeme hru. Důraz je kladen na vytvoření příjemné atmosféry, na sympatie mezi učitelem a žákem a společný zájem o školní práci.

Školní výuku zpestřujeme různými výchovně vzdělávacími akcemi (návštěva divadelních představení, výstav, besedy pro děti). Během školního roku pro děti připravujeme výtvarné soutěže, mikulášskou nadílku, předvánoční besídky, Dětský den. Cílem je umět řešit základní problémy, s nimiž se žáci setkají v běžném životě.