divka li-oddelovac chlapec

Naše charakteristika

 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

e-mail: spc@ddskolyzlin.cz 

 


 


 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
při DD, MŠ, ZŠ a Praktické škole Zlín, Lazy VI 3695


je školské poradenské zařízení, které ve Zlínském kraji poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělání dětí, žáků, studentů (dále jen žáci) se zdravotním znevýhodněním, a to zejména s mentálním a zrakovým postižením.
Žákům do ukončení školní docházky poskytuje tyto poradenské služby:

  • komplexní diagnostiku (psychologickou, speciálně pedagogickou, sociální) zejména za účelem zjištění speciálních vzdělávacích potřeb;
  •  zjišťuje připravenost žáků na povinnou školní docházku;
  • poskytuje kariérové poradenství;
  • vydává doporučení k poskytování podpůrných opatření nutných ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • metodickou podporu rodičům a školám vzdělávajících žáky se zdravotním znevýhodněním;
  • pomoc při tvorbě IVP (individuálních vzdělávacích plánů) včetně jejich následné konzultace;
  • řešení výukových obtíží u žáků;
  • poradenství v oblasti výchovy žáka;
  • pravidelnou speciálně pedagogickou nebo psychologickou podporu;
  • zprostředkování kontaktů na jiná odborná zařízení a návazné služby;
  • sociálně – právní poradenství;
  • společné akce pro rodiny s dětmi.

PRO ŽÁKY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM DÁLE NABÍZÍ:

  • zapůjčování odborné literatury, učebnic v bodovém písmu a kompenzačních pomůcek;
  • nácvik práce se speciálními kompenzačními pomůckami (televizní lupa aj.);
  • provádění smyslových cvičení a zrakové stimulace; nácvik a rozvoj kompenzačních smyslů;
  • nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu;
  • zajišťování optických pomůcek.

Činnost centra se uskutečňuje zpravidla ambulantně na jednotlivých pracovištích nebo v terénu návštěvami ve školách nebo zařízeních pečujících o žáky s mentálním nebo zrakovým postižením či kombinací uvedených postižení.

Tyto služby bezplatně zajišťují speciální pedagogové (psychoped, tyfloped, logoped), psychologové, sociální pracovnice a oční lékař.
 

 

 

 

SPC spolupracuje:

se Střediskem rané péče EDUCO ZLín, Dětským centrem Burešov Zlín, Rehabilitačním stacionářem Nivy Zlín, odbornými pracovníky (klinický logoped a psycholog, pedopsychiatr, neurolog, apod.), školami, domovy pro osoby se zdravotním postižením, OU, KPPP, SVP, sociálními odbory atd.