divka li-oddelovac chlapec

Nabídka ambulantní podpory

NABÍDKA AMBULANTNÍ PODPORY

  

INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI:

 

 • Logopedická podpora klientů SPC.  Podpora vývoje řeči, podpora předčtenářských a čtenářských dovedností. Využiívání alternativní a augmentativní komunikace, orofaciální stimulace, zhotovení materiálů pro komunikaci i jiných pomůcek podle individuálních potřeb klientů. Poskytování informací o využití počítačů, ipadů pro výuku i terapii.
  • Rozvoj kognitivních schopností u dětí na ZŠ.
 • Rozvoj grafomotorických dovedností a vizuomotorické koordinace u dětí předškolního věku a dětí se zrakovým postižením.
  • Nácvik sociálních a komunikačních dovedností.
 • Procvičování a nácvik čtení a psaní Braillova písma -  u dětí a žáků vzdělávaných v Braillově písmu.
 • Doučovací kroužek pro školáky (určeno pro klienty SPC s MP individuálně integrované).
  • Speciálně pedagogická podpora rodičům dětí, žáků s LMP – výchovné problémy ve škole i doma.
 • Zraková stimulace – dle individuálních potřeb klientů se zrakovým postižením.
 • Nácvik sebeobslužných činností dětí a žáků s těžkým zrakovým postižením, včetně nácviku podpisu.
 • Výuka prostorové orientace - dle individuálních potřeb klientů se zrakovým postižením.
 • Nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek (Pichtův psací stroj, televizní lupa).
 • Rozvoj percepce a komunikačních schopností u dětí s těžším stupněm MP. Zlepšení základní orientace v běžném životě (sociální učení) a porozumění řeči, popř. rozvoj aktivní slovní zásoby.
 • KUPREV - program poskytuje dítěti orientaci ve světě, je s úspěchem používán i u dětí s MP, dysfázií, autismem, ADHD a jinými obtížemi. Těžiště je v domácí práci, kdy pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka, podmínkou je zakoupení pracovního sešitu určeného pro práci dítěte a rodiče.
 • Percepčně motorická cvičení – určeno dětem předškolního a mladšího školního věku. Cílem je rozvoj sluchové, zrakové percepce, hrubé motoriky, seriality (schopnost řadit úkony v adekvátním pořadí za sebou), intermodality (vytváření spojů mezi jednotlivými smyslovými vjemy) apod., jejichž kvalitní úroveň je důležitá pro zvládnutí školních nároků.
 • Rozvoj dovedností metodou Portage. Systematická podpora psychomotorického vývoje dítěte (hrubá a jemná motorika, sebeobsluha, socializace, myšlení).
 • Bazální stimulace – využívání multisenzorické místnosti (Snoezelen). Určeno pro klienty s těžkým zdravotním postižení. zaměřeno na stimulace somatické, vestibulární, vibrační, taktilně - haptické, zrakové a sluchové.

NABÍDKA SLUŽEB PRO ŠIRŠÍ ODBORNOU VEŘEJNOST
 • Semináře pro učitele - na základě objednávky ZŠ či MŠ připravíme semináře pro učitelský sbor, příp. pro rodiče školy.
 • Stáže pro studenty - možnost stáží v SPC.

 

Všechny služby jsou poskytovány zdarma