divka li-oddelovac chlapec

Nabídka ambulantní podpory

NABÍDKA AMBULANTNÍ PODPORY

  

INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI:

 

  • Logopedická podpora klientů SPC.  Podpora vývoje řeči, podpora předčtenářských a čtenářských dovedností. Využiívání alternativní a augmentativní komunikace, orofaciální stimulace, zhotovení materiálů pro komunikaci i jiných pomůcek podle individuálních potřeb klientů. Poskytování informací o využití počítačů, ipadů pro výuku i terapii.
    • Rozvoj kognitivních schopností u dětí na ZŠ.
  • Rozvoj grafomotorických dovedností a vizuomotorické koordinace u dětí předškolního věku a dětí se zrakovým postižením.
    • Nácvik sociálních a komunikačních dovedností.
  • Procvičování a nácvik čtení a psaní Braillova písma -  u dětí a žáků vzdělávaných v Braillově písmu.
  • Doučovací kroužek pro školáky (určeno pro klienty SPC s MP individuálně integrované).
    • Speciálně pedagogická podpora rodičům dětí, žáků s LMP – výchovné problémy ve škole i doma.
  • Zraková stimulace – dle individuálních potřeb klientů se zrakovým postižením.
  • Nácvik sebeobslužných činností dětí a žáků s těžkým zrakovým postižením, včetně nácviku podpisu.
  • Výuka prostorové orientace - dle individuálních potřeb klientů se zrakovým postižením.
  • Nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek (Pichtův psací stroj, televizní lupa).
  • Rozvoj percepce a komunikačních schopností u dětí s těžším stupněm MP. Zlepšení základní orientace v běžném životě (sociální učení) a porozumění řeči, popř. rozvoj aktivní slovní zásoby.
  • KUPREV - program poskytuje dítěti orientaci ve světě, je s úspěchem používán i u dětí s MP, dysfázií, autismem, ADHD a jinými obtížemi. Těžiště je v domácí práci, kdy pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka, podmínkou je zakoupení pracovního sešitu určeného pro práci dítěte a rodiče.
  • Percepčně motorická cvičení – určeno dětem předškolního a mladšího školního věku. Cílem je rozvoj sluchové, zrakové percepce, hrubé motoriky, seriality (schopnost řadit úkony v adekvátním pořadí za sebou), intermodality (vytváření spojů mezi jednotlivými smyslovými vjemy) apod., jejichž kvalitní úroveň je důležitá pro zvládnutí školních nároků.
  • Rozvoj dovedností metodou Portage. Systematická podpora psychomotorického vývoje dítěte (hrubá a jemná motorika, sebeobsluha, socializace, myšlení).
  • Bazální stimulace – využívání multisenzorické místnosti (Snoezelen). Určeno pro klienty s těžkým zdravotním postižení. zaměřeno na stimulace somatické, vestibulární, vibrační, taktilně - haptické, zrakové a sluchové.

NABÍDKA SLUŽEB PRO ŠIRŠÍ ODBORNOU VEŘEJNOST
  • Semináře pro učitele - na základě objednávky ZŠ či MŠ připravíme semináře pro učitelský sbor, příp. pro rodiče školy.
  • Stáže pro studenty - možnost stáží v SPC.

 

Všechny služby jsou poskytovány zdarma