divka li-oddelovac chlapec

Účast na projektech

Projekt Metodická podpora sítě inkluzivních škol realizovaný Ústavem speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 1.11.2017 – 31.10.2020

 Cíle projektu:

 Ustavení a činnost CKP a inovace metodických materiálů zaměřených na poskytování podpůrných opatření žákům se SVP v režimu novely § 16 školského zákona.

 SPC se podílí na realizaci souvisejícího cíle, jímž je implementace již vytvořených metodik, návodů, praktických zkušeností vytvořených v gesci předkladatele projektu v minulosti (tzv. Katalogy) do podoby odpovídající a respektující platnou právní úpravu a z ní vyplývající model poskytování podpůrných opatření žákům se SVP. Tento cíl projektu reaguje na obrovskou poptávku pedagogů po metodické podpoře společného vzdělávání a konkrétně na cílenou poptávku po vytvořených produktech předkladatele projektu (viz dále).

 

 

Projekt KIPR - Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj: Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze:

- zapojení se do sítě krajských metodiků a spolupracujících metodických pracovníků

 

 

Ukončené projekty:

 

Partnerství v projektu Esf

„Inovace čiností SPC při posuzování speciálně vzdělávacích potřeb“ (SVP) realizovaného Pedf UP Olomouc

     -  Tvorba Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb      

         (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením).

     -  Recenze Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb

         (diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením).

 

     -  Metodologické ověření Katalogu v praxi – provedení diagnostiky u 25 klientů

        pro účely stanovení míry/hloubky SVP.

     -  Analýza prostorových aspektů služeb SPC – průběžný sběr dat o poskytnutí  

        služeb v roce 2011.

 

     -  Účast na pěti dvoudenních workshopech pracovních skupin.

     - SPC diagnostika a software DiagTis - účast na dvoudenním odborně

       vzdělávacím workshopu.

     - Dvoudenní setkání pedagogů školících se na metodiku práce dětí s LMP.

     - Účast na III. a IV. národní odborné speciálně pedagogické konferenci. Účast na

       pěti dvoudenních workshopech pracovních skupin.

 

Partnerství v projektu „Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“ realizovaného SPC Kroměříž

     -  Realizace metodické podpory pedagogům škol, vedení kurzů a workshopů

        Témata kurzů:

                               - diagnostika dětí s poruchou autistického

                                  spektra/kombinovaného postižení;

 

                               - metodika strukturovaného učení/metody;

                               - práce s pomůckami;

                               - problémové chování.

                               - lektorování;

                               - završení projektu pracovním setkáním v Kroměříži.problémové

                                 chování.

 

Spolupráce na projektu Společnosti pro mukopolysacharidosu „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“, ve specifikaci –

Dítě s mukopolysacharidosou a vzdělávání.                         

      -  Tvorba metodiky posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků s

          mukopolysacharidosou (autorská práce).

      -  účast na I. národní konferenci „Vzdělávání dětí se vzácným onemocněním“;

      -  lektorování;  

      -  autorský příspěvek do sborníku.

 

COP Brailcom – účast v projektu – vzdělávání zrakově postižených.

 

Projekt RAMPS.

      - metodik pro SPC ve Zlínském kraji.

 

Partnerství v projektu podpořeného z Esf "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR" realizovaného Pedf UP Olomouc.

  - účast na odborných workshopech pro tvorbu Katalogu podpůrných opatření - dílčí     

    část pro žáky s mentálním postižením a oslabením  kognitivních funkcí;

  - autorská práce na jednotlivých podpůrných opatřeních Katalogu podpůrných

    opatření - dílčí část pro žáky s mentálním postižením a oslabením kognitivních  

    funkcí; 

 

  - autorská práce na Metodikách práce asistenta pedagoga

 

Všechny výstupy projektu (i ty, které byly vydány pouze v elektronické podobě) naleznete na webových stránkách www.vystupy.inkluze.upol.cz

Jedná se o výstupy potřebné k implementaci podpůrných opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami do škol tak, aby odpovídaly novele školského zákona, která bude účinná od 1. 9. 2016.