divka li-oddelovac chlapec

Účast na projektech

Partnerství v projektu Esf „Inovace čiností SPC při posuzování speciálně vzdělávacích potřeb“ (SVP) realizovaného Pedf UP Olomouc

     -  Tvorba Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením).
     -  Recenze Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením).
     -  Metodologické ověření Katalogu v praxi – provedení diagnostiky u 25 klientů pro účely stanovení míry/hloubky SVP.
     -  Analýza prostorových aspektů služeb SPC – průběžný sběr dat o poskytnutí služeb v roce 2011.
     -  Účast na pěti dvoudenních workshopech pracovních skupin.
     - SPC diagnostika a software DiagTis - účast na dvoudenním odborně vzdělávacím workshopu.
     - Dvoudenní setkání pedagogů školících se na metodiku práce dětí s LMP.
     - Účast na III. a IV. národní odborné speciálně pedagogické konferenci. Účast na pěti dvoudenních workshopech pracovních skupin.

   

Partnerství v projektu „Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“ realizovaného SPC Kroměříž

     -  Realizace metodické podpory pedagogům škol, vedení kurzů a workshopů
        Témata kurzů:
                               - diagnostika dětí s poruchou autistického spektra/kombinovaného postižení;
                               - metodika strukturovaného učení/metody;
                               - práce s pomůckami;
                               - problémové chování.
                               - lektorování;
                               - završení projektu pracovním setkáním v Kroměříži.problémové chování.

 

Spolupráce na projektu Společnosti pro mukopolysacharidosu „Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními“, ve specifikaci - Dítě s mukopolysacharidosou a vzdělávání.                          

      -  Tvorba metodiky posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků s mukopolysacharidosou (autorská práce).
      -  účast na I. národní konferenci „Vzdělávání dětí se vzácným onemocněním“;
      -  lektorování;  
      -  autorský příspěvek do sborníku.

 

COP Brailcom – účast v projektu – vzdělávání zrakově postižených.

 

Projekt RAMPS.

      - metodik pro SPC ve Zlínském kraji.

 

Partnerství v projektu podpořeného z Esf "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR" realizovaného Pedf UP Olomouc.

    - účast na odborných workshopech pro tvorbu Katalogu podpůrných opatření - dílčí část pro žáky s mentálním postižením a oslabením  kognitivních funkcí;
  - autorská práce na jednotlivých podpůrných opatřeních Katalogu podpůrných opatření - dílčí část pro žáky s mentálním postižením a oslabením kognitivních funkcí;
  - autorská práce na Metodikách práce asistenta pedagoga

Všechny výstupy projektu (i ty, které byly vydány pouze v elektronické podobě) naleznete na webových stránkách www.vystupy.inkluze.upol.cz
Jedná se o výstupy potřebné k implementaci podpůrných opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami do škol tak, aby odpovídaly novele školského zákona, která bude účinná od 1. 9. 2016.

 

Projekt KIPR - Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj: Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze:

- zapojení se do sítě krajských metodiků a spolupracujících metodických pracovníků